Samazini studiju maksu par Ls 700 gadā!

Studē tirdzniecību. Komercdarbība

Kvalifikācija: Mārketinga un tirdzniecības speciālists Studiju līmenis: 1.

studē tirdzniecību

Mācies no labākajiem jomas speciālistiem Studē tirdzniecību studē tirdzniecību vietas studē tirdzniecību jomas uzņēmumos Apgūsti pārdošanas prasmes un digitālā mārketinga mākslu Studiju programma «Komercdarbība» ir piemērota: tiem, kas vēlas veiksmīgāk pārdot savus produktus; tiem, kas vēlas veidot karjeru mārketinga un pārdošanas jomā; tiem, studē tirdzniecību vēlas izprast kā darbojas tirgus pieprasījuma un piedāvājuma likumi; tiem, kam nepieciešama kvalitatīva augstākā izglītība, bet ir iespēja studēt tikai neklātienē.

Mārketinga, reklāmas un tirdzniecības studijas Biznesa vadības koledža piedāvā tālmācības studiju programmu «Komercdarbība».

Jaunieši, kas jau studē Turībā, ir pārliecināti, ka šajā mācību iestādē iegūtās zināšanas paaugstina viņu konkurētspēju darba tirgū, jo jau studiju laikā vai uzreiz pēc tām ir iespēja sākt strādāt. Turklāt Turības diploms darba devēju vidū ir augstā vērtē. Studenti pauž gandarījumu par iespēju apgūt ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas. Tā bija lieliska iespēja pārbaudīt sevi saskarsmē ar klientiem un darbiniekiem.

Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot mārketinga studijas  neklātienē  un  tālmācībāsagatavot profesionālus mārketinga un pārdošanas speciālistus, ar izpratni par starptautisko tirgu un digitālā mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību lomu uzņēmumu efektivitātes celšanā.

Pieteikties studijām Augstākā izglītība mārketingā un tirdzniecībā — akreditēta tālmācības studiju programma nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, pārdošanas, psiholoģijas zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju gaitā modelēt un studē tirdzniecību priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības, komunikācijas teorijām.

Programmā iekļautās prakses laikā, studenti nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē — mārketingā un pārdošanā. Mārketinga plānošanas un reklāmas, starptautiskā mārketinga un tirdzniecības, menedžmenta ,  organizāciju psiholoģijastiesību zinātņu un ekonomikas studiju kursu apguve veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.

Grāds: Profesionālā bakalaura grāds tirgvedībā mārketingā Kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs Studiju ilgums: 4 vai 4,3 gadi Studiju valoda: Latviešu Prakse: Dažādu nozaru uzņēmumu mārketinga un pārdošanas nodaļās, mediju aģentūrās Mārketings un tirdzniecības vadība Mārketinga studijas ir pirmais solis, lai veiksmīgi darbotos mārketinga jomā. Mūsdienu mārketingā nepietiek vien ar studē tirdzniecību pārzināšanu — nepieciešamas arī praktiskās iemaņas zīmolvedībā, psiholoģijā, pārdošanā, kā arī uzņēmējdarbībā un vadībā. Mārketings var būt veiksmes atslēga ikviena uzņēmuma attīstībā.

Jaunas Komercdarbības specializācijas No septembra, Uzsākot mācības, brīvās izvēles daļā no piedāvātā klāsta studējošajiem atbilstoši specializācijai jāizvēlas studiju kursus 8 izveidojiet vietni par naudas pelnīšanu tiešsaistē apjomā 4 studiju kursi. Mārketinga studiju programmas uzdevumi: Sagatavot kvalificētus gan Latvijas, studē tirdzniecību ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus mārketinga un tirdzniecības speciālistus; Dot iespēju papildināt motivāciju izvēlētajam studiju procesam, sniegt vispusīgas zināšanas, kas paplašinātu redzesloku, pilnveidotu studējošā pasaules skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus; Studiju procesu orientēt tā, lai mārketinga un pārdošanas studiju kursos būtu iespēja studē tirdzniecību nepieciešamās zināšanas un iemaņas mārketinga un tirdzniecības speciālista darbam, kā arī nodrošināt iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstākā līmeņa izglītības programmās.

studē tirdzniecību

Pieteikties studijām Mārketings un reklāma — studē studē tirdzniecību Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu augstākajā izglītībā, tālmācības kursi e-studiju programmā sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu un ļaujot studējošajiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski.

Programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību mērķi un uzdevumi, mārketinga plānošanas posmi un sasniedzamie rezultāti, cenu veidošanas stratēģijas, teorētiskās un praktiskās zināšanas par patērētāju uzvedību un pieprasījuma prognozēšanu. Atklātas dažāda līmeņa vadītājam un sabiedrisko attiecību speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, darba formas, metodes un to pilnveides ceļi.

studē tirdzniecību

Studiju laikā tiek nodrošināta arī studējošo personības pilnveide, attīstot publiskās uzstāšanās prasmes, pilnveidojot sociālās un komunikācijas, kā arī pašnoteikšanās kompetences. Mārketinga studiju laikā 3.

Pilna laika studijām - 2 gadi Nepilna laika klātienes studijām - 2.

Pēc visām izpildītām studiju programmas prasībām, 5. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju « Mārketinga un tirdzniecības speciālists ».

studē tirdzniecību

Augstskolas tālmācības studiju plānotais rezultāts: Sagatavots kvalificēts un konkurētspējīgs mārketinga un reklāmas speciālists; Absolventu profesionālais, sociālais un personīgais briedums, kas dod iespēju viņiem veidot sekmīgu karjeru un dot ieguldījumu sabiedrības labklājības celšanā; Visi absolventi ir sagatavoti studijām 2.

Programmas studiju kursi.

KĀ IZVĒLĒTIES KO STUDĒT \u0026 CIK ES MAKSĀJU PAR STUDIJĀM? - Q\u0026A