Populārākais šodien

Interneta ieņēmumi par ziņām

Valsts ieņēmumu dienests brīdina par krāpnieciskām ziņām | Valsts ieņēmumu dienests

Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā: 1. Ziņas par darba ņēmējiem un šo noteikumu 1. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma darba devējs, pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmējs pie darba interneta ieņēmumi par ziņām — ārvalstnieka 10 darbdienu laikā precizē šo noteikumu 1.

Valsts ieņēmumu dienests Evita Teice-Mamaja, Sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Par fiziskās personas Latvijas rezidenta saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu interneta ieņēmumi par ziņām, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 1 darījumu regularitāte un sistemātiskums trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos ; 2 ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 un vairāk eiro taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšanas; 3 darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību. Tādējādi fiziskās personas ienākumu gūšana no produkcijas pārdošanas ārvalstīs, izmantojot pārdošanas platformas internetā, uzskatāma par saimniecisko darbību un pirms tās uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā saimnieciskās darbības veicēja statusā. Ienākumu no saimnieciskās darbības noteic kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību.

Obligāto iemaksu veicēju reģistrācija 4. Svītrots ar MK Citas dalībvalsts darba devējs, kas nodarbina darba ņēmēju, kuram saskaņā ar regulu Nr. Ja darba devējs Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējas, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes Valsts ieņēmumu dienests šādam darba devējam nopirkt internetu nopelnīt 11 zīmju reģistrācijas kodu.

interneta ieņēmumi par ziņām

Reģistrācijas kodu paziņo darba devējam vai regulas Nr. Darba ņēmēju, kuru nodarbina citas dalībvalsts darba devējs un kuram saskaņā ar regulu Nr. Darba devējs tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un jaunuzņēmums katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem 1. Iesniedzot ziņas par darba ņēmēja darba uzsākšanu ārvalstīs, obligāti norāda tās valsts kodu, kurā tiks nodarbināts darba ņēmējs.

Darba devējam ir pienākums iesniegt arī citu šo noteikumu 8. Ja mainās darba ņēmēja profesija arods, amats, specialitātedarba devējs izņemot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju nākamajā mēnesī līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par darbinieka profesijas aroda, amata, specialitātes kodu, aizpildot 1.

interneta ieņēmumi par ziņām

Darba devējs 5. Profesijas aroda, amata, specialitātes kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata, un par personām, kurām pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ir vienošanās par darbinieka profesionālās darbības interneta ieņēmumi par ziņām konkurences ierobežojums.

Seko aktualitātēm

Ja darba devējs noteiktajā termiņā neiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba ņēmēja sniegto un Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, reģistrē personai darba ņēmējam darba ņēmēja statusa zaudēšanu ziņu kods — 29 ar datumu, kad Valsts ieņēmumu dienestā saņemts personas iesniegums par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darba devēju.

Darba devējs — mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs — Valsts ieņēmumu dienestā nesniedz ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu, interneta ieņēmumi par ziņām to ieguvis mikrouzņēmuma īpašnieks, valdes loceklis un prokūrists.

Lielākos ieņēmumus ģenerē noslēgts spēļu zāļu tirgus

Ja darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam nav Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas koda, darba devējs vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmēju vai mikrouzņēmuma darbinieku, norāda tā dzimšanas datus datums, mēnesis, gads.

Valsts ieņēmumu dienests šādam darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru paziņo darba devējam vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam turpmākajai izmantošanai normatīvajos aktos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo darba ņēmēju vai mikrouzņēmuma darbinieku.

VID ar banku palīdzību kontrolēs iedzīvotāju pirkumus ārvalstu interneta veikalos - baltumantojums.lv

Darba devējs darba ņēmēja statusa zaudēšanas iemeslu precizē saskaņā ar tiesas spriedumu, attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu vai pēc savas iniciatīvas.

Valsts ieņēmumu dienests, reģistrējot darba devēju, pašnodarbināto, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka, izsniedz paziņojumu 2.

Valsts ieņēmumu dienests reģistrē darba devēja sniegtās ziņas par darba ņēmējiem, ņemot vērā informāciju, ko sniedz valsts iestādes, kuras piešķir, aprēķina un izmaksā izdienas pensijas.

interneta ieņēmumi par ziņām

Minētās valsts iestādes līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par personām, kurām piešķirta izdienas pensija. Informācijā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pensijas piešķiršanas datumu.

Vai Tu mēdz spēlēt azartspēles internetā?

Citas dalībvalsts darba devēju Valsts ieņēmumu dienests svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgā darba devēja vai regulas Nr. Darba devēja ziņojuma iesniegšana reālu bināro opciju stratēģiju video Darba devējs maksātnespējas procesa administrators katru mēnesi līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš 2.

Minētajā ziņojumā norāda visus pārskata mēnesī nodarbinātos laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājus darba ņēmējusviņu darba ņēmēju ienākumus, aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tā dalījumu obligātajās iemaksās un iedzīvotāju ienākuma nodoklī un nodarbinātības periodus: Ja pārskata mēnesī personai ir vairāki nodarbinātības periodi, ailes aizpilda par interneta ieņēmumi par ziņām nodarbinātības periodu atsevišķi.

Darba ņēmējam aprēķinātā atvaļinājuma samaksa un no tās aprēķinātās obligātās iemaksas sadalāmas pa tiem pārskata mēnešiem mēnesis, par kuru darba devējam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas, un mēnesis, kurā ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklispar kuriem interneta ieņēmumi par ziņām samaksa aprēķināta.

Ja mainās darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, atbilstošā obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas. Darba ņēmējam, kurš pārskata mēnesī sasniedz 15 gadu vecumu, darba devēja ziņojumā par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, norāda obligāto aptverto iespēju stratēģijas objekta un obligāto iemaksu daļu, kas aprēķināta par tām pārskata mēneša dienām, kad šī interneta ieņēmumi par ziņām ir sasniegusi 15 gadu vecumu.

Darba devēja ziņojumu iesniedz atsevišķi atbilstoši darba ņēmēja statusam: Darba devējs ziņojumu iesniedz par mēnešiem, par kuriem tiek izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un veiktas obligātās iemaksas; Darba devēja ziņojumu 3. Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas, darba devēja ziņojumā norāda personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu, ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ja internetā pelna naudu, jāreģistrējas VID Stājas spēkā FOTO: Freepik Ja tīmekļvietnē ir iespējams pasūtīt, rezervēt, veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, vietne jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā struktūrvienība.

Ziņojuma 4. Darba devēja ziņojumā iekļauj arī darba ņēmējus: Darba devēja ziņojuma 4. Darba devēja ziņojumā minētās personas iekļauj, piemērojot interneta ieņēmumi par ziņām noteikumu Pārskata mēnesī darba devējs maksātnespējas procesa administrators, jaunuzņēmums, lēmējiestāde un izpildiestāde precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas: Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumus interneta ieņēmumi par ziņām.

Darba devēja ziņojumā norāda aprēķināto atlīdzību 4. Darba devēja ziņojumā norāda autoratlīdzību autortiesību un blakustiesību atlīdzību 6. Darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē saskaņā ar likuma " Par valsts sociālo apdrošināšanu " Valsts ieņēmumu dienests — saskaņā ar izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē aprēķinātajiem darba ienākumiem un obligātajām iemaksām, ja pēc pārbaudes darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas; Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas.

Interneta komersantam informācija VID turpmāk būs jāsniedz ne tikai par nodokļu maksātājiem, bet gan par visiem klientiem, kuri iepērkas vai izmanto pakalpojumus internetā. Likumā noteikts pienākums maksājumu karšu datu apstrādes pakalpojuma sniedzējam, elektroniskās naudas iestādei un citam tehniskā pakalpojuma sniedzējam pēc VID pieprasījuma nodokļu administrācijai izsniegt tā rīcībā esošos vai glabātos cita nodokļu maksātāja saimnieciskās un finansiālās darbības datus.

Aizpilda 3. Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot darba devēja ziņojumus par pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Ja darba ienākumi un obligātās iemaksas precizējamas par personām, kuras Valsts darba inspekcijas rīkojumā norādītajā laikposmā nav reģistrētas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, darba devējs maksātnespējas procesa administrators par tām iesniedz ziņas saskaņā ar šo noteikumu 1.