Atteikuma tiesības. | Tele2

Atteikuma iespēja, Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Ūdens, gāze un elektrība uzskatāma par preci, ja to piedāvā vai pārdod ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā.

Jānis Frīdmanis jurists Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma Savukārt distances līguma slēgšanas tiesiskos priekšnosacījumus, cita starpā, izklaides industrijā reglamentē Ministru kabineta atteikuma iespēja Minēto noteikumu Tādējādi, lai izvērtētu pakalpojuma sniedzēja atteikumu atmaksāt Jums naudu vai pārcelt kino seansa laiku uz citu periodu, Jums jāvērtē pakalpojuma sniedzēja kino biļešu iegādes un apmeklēšanas noteikumi. Par nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kā rezultātā Jums nebija iespējas izmantot kino apmeklējumu, paskaidrojams, ka nepārvarama vara kā apstākļu kopums dod pusēm tiesības atkāpties no līguma nosacījumu izpildes un atbildības par tā neievērošanu.

Digitālais saturs kopā ar materiālo datu nesēju CD, DVD vai līdzīgu materiālo datu nesēju uzskatāms atteikuma iespēja preci; 7 ražotājs — persona, atteikuma iespēja savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot marķējot uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu firmuvārdu, uzvārdu, preču zīmi vai atteikuma iespēja atšķirības zīmi; 8 digitālais saturs — dati, kas radīti un piegādāti digitālā formātā; 9 kredīta kopējās izmaksas patērētājam — visas izmaksas, tajā skaitā procenti, komisijas nauda, nodevas un jebkādi citi maksājumi, kas patērētājam jāmaksā saistībā ar kreditēšanas līgumu un kas ir kredīta devējam zināmi izņemot zvērināta notāra izmaksas.

Kredīta kopējās izmaksās iekļauj arī izmaksas par papildu pakalpojumiem saistībā ar kreditēšanas līgumu, tajā skaitā apdrošināšanas prēmijas, ja papildu pakalpojumu līguma noslēgšana ir obligāts priekšnoteikums, lai saņemtu kredītu vai lai to saņemtu ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem. Likuma mērķis Likuma mērķis ir nodrošināt patērētājiem iespēju īstenot un aizsargāt savas likumīgās tiesības, kā arī aizsargāt patērētāju kolektīvās intereses.

Atteikuma tiesības | baltumantojums.lv

Panta jaunā redakcija stājas spēkā Pārejas noteikumu Likuma piemērošanas joma 1 Šā likuma noteikumus piemēro, ja patērētāju tiesību aizsardzību regulējošās speciālajās normās atteikuma iespēja noteikts citādi.

Patērētāja tiesību pārkāpums Patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja: 1 iegādājoties preci vai saņemot pakalpojumu, nav ievērota kā padarīt vienu bitkoīnu dienā patiešām izvēles brīvība un viņa izteiktā griba; 2 nav ievērots līgumslēdzēju pušu vienlīdzības princips un līguma noteikumi ir netaisnīgi; 3 nav nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par preci vai pakalpojumu vai preces vai pakalpojuma cenu; 4 patērētājam pārdota nedroša vai līguma noteikumiem neatbilstoša prece atteikuma iespēja sniegts nedrošs vai līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums; 5 samaksa par pirkumu un svars vai mērs nav noteikti pareizi, kā arī nav nodrošināta iespēja pārliecināties par to; 6 līgumsaistības nav pienācīgi atteikuma iespēja 7 patērētājam nav dota iespēja realizēt atteikuma tiesības, noslēgta līguma atcelšanas, noslēgta līguma nosacījumu grozīšanas vai citas likumīgās vai līgumiskās tiesības; 8 nav izsniegts darījumu apliecinošs dokuments.

Atšķirīgas attieksmes aizliegums 1 Piedāvājot preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu, aizliegta atšķirīga attieksme patērētāja dzimuma, rases, etniskās piederības vai invaliditātes dēļ.

atteikuma iespēja

Atšķirīga attieksme pret patērētāju invaliditātes dēļ atteikuma iespēja, ja tā ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi, vai ja pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana uzliek nesamērīgu slogu. Netieša diskriminācija ir šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse, kas rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas personas dzimuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības dēļ, izņemot gadījumu, kad šāds noteikums, kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.

 1. Atteikuma tiesības. | Tele2
 2. Ievietot tendences līniju diagrammā
 3. Первые роды часто запаздывают.

Strīda gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa pēc sava ieskata. Patērētāja izvēles brīvība un griba 1 Stājoties līgumattiecībās ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, patērētājam jādod iespēja pilnībā realizēt savu izvēli un gribu, iegādājoties tieši tādu preci vai saņemot tieši tādu pakalpojumu, kādu patērētājs vēlas, izņemot likumā noteiktos ierobežojumus.

Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir respektēt šo gribu.

Komersantiem Atteikuma iespēja tirdzniecība Atteikuma tiesības Atteikuma tiesības Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā: no līguma noslēgšanas dienas - ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām no pirmās preces piegādes dienas - ja līgumā paredzēta atteikuma iespēja preču piegāde Atteikuma tiesības ir izmantojamas 1 gada laikā, ja tirgotājs nav informējis par atteikuma tiesībām un nav nodrošinājis "atteikuma veidlapu" Svarīgi! Tirgotājam ir pienākums pierādīt patērētāja informēšanas pienākuma izpildi Atteikuma tiesību izmantošana: Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē "paziņošanu" par atteikšanos no pasūtījuma, atteikuma iespēja, "paziņojuma par atteikumu" iesniegšanu vai nosūtīšanu tirgotājam Atteikšanās paziņošanai patērētājs var izmantot tirgotāja nodrošinātu un patērētāja aizpildītu "atteikuma veidlapu" vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu "paziņojumu par atteikumu" "Paziņojumu par atteikumu" patērētājs var nosūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi Ja patērētājs piekrīt, "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanai var tikt izmantota tirgotāja piedāvāta interneta mājas lapas forma Svarīgi! Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja "paziņojums par atteikumu" ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Atteikuma tiesību izmantošanas faktu pierāda, piemēram, pasta sūtījumu apstiprinoši dokumenti vai tirgotāja pārstāvja apliecinājums par "paziņojumu par atteikumu" pieņemšanu Tirgotājam ir pienākums patērētājiem izsniegt, piegādāt vai citādā veidā nodrošināt "atteikuma veidlapu" paraugs MK pielikuma B daļā Svarīgi!

Izvēle un griba paužama līguma noteikumos, vai arī tai jābūt redzamai pēc lietas atteikuma iespēja. Patērētājam jāsaņem pilnīga informācija par preci vai pakalpojumu, norēķināšanās veidu, līguma izpildījumu un atbildību, ja līgumsaistības tiek pārkāptas.

Ja patērētājs neatbild uz šādu pasūtījumu, tas nenozīmē, ka viņš pasūtījumam piekrīt. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav saņēmis patērētāja skaidri paustu piekrišanu šādam maksājumam, bet piekrišanu ir ieguvis, izmantojot iepriekš aktivizētas izvēles iespējas, kuras patērētājam ir jānoraida, lai nebūtu jāveic papildu maksājumi, tad patērētājam ir tiesības saņemt šāda papildu maksājuma atmaksu.

Ja pakalpojuma sniedzējs nav saņēmis patērētāja skaidri paustu piekrišanu šādam papildu darbam, tad patērētājam nav pienākuma maksāt par papildu darbu.

Ja patērētājam šāda iespēja netiek nodrošināta, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pierādīt, ka nodošanas brīdī precei nebija trūkumu.

 • Atteikuma tiesību realizēšanas izņēmumi - LV portāls
 • Preču un pakalpojumu atteikumu veidlapa Preces atgriešana "Pērkam Kopā" vari iepirkties bez riska - ja neesi apmierināts ar nopirkto preci, Tev ir tiesības to atgriezt bez maksas.
 • Bitcoin maku uzticams
 • Bināro opciju rādītāji rs

Atsevišķu likuma normu piemērošana 1 Šā likuma III un IV nodaļas noteikumi piemērojami tādām tiesiskajām attiecībām, kuras tiek nodibinātas starp pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju un patērētāju, kā arī jebkuru citu tiesību subjektu, kurš izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar šā tiesību subjekta saimniecisko vai profesionālo darbību. Dažādu valstu tiesību normu piemērošanas nosacījumi 1 Izslēgta ar II nodaļa Līgumi 5.

Līgumslēdzēju pušu tiesiskā vienlīdzība 1 Līgumos, ko patērētājs slēdz ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, līgumslēdzējām pusēm ir vienlīdzīgas tiesības. Netaisnīgi līguma noteikumi 1 Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs iepriekš sagatavotos līguma projektos nedrīkst piedāvāt tādus līguma noteikumus, kas ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, šo likumu un citiem atteikuma iespēja aktiem.

Atteikuma tiesības.

Par netaisnīgiem līguma noteikumiem uzskatāmi noteikumi, kas: 1 ir pretrunā ar šā likuma 5. Līgumi, kuros patērētājs ir trešā persona 1 Līgumos, kuros ražotājs vai pārdevējs atteikuma iespēja piegādāt preces vai pakalpojuma sniedzējs apsola sniegt pakalpojumus par labu patērētājam kā trešajai personai, tai līgumslēdzējai pusei, kam šāds apsolījums dots, ir pienākums iepazīstināt patērētāju ar noslēgto līgumu un dot iespēju noteiktā termiņā pievienoties tam, lai patērētājs iegūtu patstāvīgas tiesības prasīt no ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja šāda līguma izpildījumu un zaudējumu atlīdzību par nepienācīgu izpildījumu vai kavējumu.

Patērētāja kreditēšana 1 Saskaņā ar patērētāja kreditēšanas līgumu persona, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu turpmāk — kredīta devējs atteikuma iespēja, piešķir vai apsola piešķirt patērētājam kredītu atlikta maksājuma, aizdevuma vai citas tamlīdzīgas finansiālas vienošanās veidā.

Par patērētāja kreditēšanas līgumu šā likuma izpratnē nav uzskatāms līgums par ilglaicīgu pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi, ja patērētājs par pakalpojumiem vai precēm maksā līguma darbības laikā, norēķinoties pa daļām.

atteikuma iespēja

Šīs prasības neattiecina uz: 1 kapitālsabiedrību, kura uzskatāma par kredītiestādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē kredītiestāžu darbību; 2 ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvā norēķināties par preču vai pakalpojumu iegādi atlikta maksājuma, aizdevuma vai citas tamlīdzīgas finansiālas vienošanās veidā, nepiesaistot trešās personas finansējumu; 3 komersantu, kurš saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, preču vai pakalpojumu iegādei piedāvā slēgt tikai tādus patērētāja kreditēšanas līgumus, saskaņā ar kuriem netiek maksāti procenti vai citi papildu maksājumi; 4 krājaizdevu sabiedrību.

Speciālās atļaujas licences izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību, prasības, kādām jāatbilst kapitālsabiedrībai, lai tā varētu saņemt speciālo atļauju licencitajā skaitā prasības par pamatkapitālu, kā arī prasības attiecībā uz kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļiem, valsts nodevas apmēru par speciālās atļaujas licences izsniegšanu un ikgadējās valsts nodevas apmēru par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Samaksa par preci vai pakalpojumu nosakāma naudā. Kredīta kopējās izmaksas patērētājam aprēķina normatīvajos aktos par patērētāju kreditēšanu noteiktajā kārtībā.

Kredīta kopējo izmaksu ierobežojumu patērētājam nepiemēro tādiem patērētāju kreditēšanas līgumiem, kurus noslēdzot kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums atteikuma iespēja kāda lieta un saskaņā ar kuriem patērētāja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu.

Šis noteikums neattiecas uz: 1 kreditēšanas līgumiem, kurus noslēdzot kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nododama kāda lieta un video stratēģijas binārām opcijām href="http://baltumantojums.lv/4440-p-opcijas-binrs.php">p opcijas binārs ar kuriem atteikuma iespēja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu; 2 līgumiem par pārsnieguma kredītu; 3 līgumiem, kurus noslēdzot kredīta devējs klusējot piekritis, ka patērētājs izmanto līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu.

Šis nosacījums netiek piemērots tādam patērētāja kreditēšanas līgumam, kurā kredīta atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kuru noslēdzis šā panta 4. Šis noteikums neattiecas uz kredīta līgumiem, kurus noslēdzot kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nododama kāda lieta un saskaņā ar kuriem atteikuma iespēja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu; 2 aizliegts pagarināt kredīta atmaksas termiņu vairāk nekā divas reizes.

Atteikuma tiesību izmantošana | AJ Produkti

Šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, atteikuma iespēja tiek piedāvāts tāds maksājumu grafiks, saskaņā ar kuru kredīta pamatsumma atteikuma iespēja pa daļām. Šajā gadījumā viņam ir tiesības uz to, lai taisnīgi tiek samazinātas kopējās kredīta izmaksas, kas sastāv no procentiem un citām izmaksām līguma atlikušajā termiņā. Minētās patērētāja tiesības neattiecas uz šā likuma Ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar datubāzē iegūtajām ziņām, kredīta devējs nekavējoties un bez maksas informē patērētāju par atteikuma iespēja izmantošanas rezultātiem un sniedz ziņas par izmantoto datubāzi.

Ja atteikumu palielināt kredīta kopējo summu pamato ar datubāzē iegūtajām ziņām, kredīta devējs nekavējoties un bez maksas informē patērētāju par datubāzes izmantošanas rezultātiem un sniedz ziņas par izmantoto datubāzi. Patērētājam ir pienākums pēc kredīta devēja pieprasījuma sniegt informāciju par saviem ienākumiem un izdevumiem.

Visas lappuses Atteikuma tiesības Atšķirībā no preces iegādes klātienē, kad patērētājam tirdzniecības vietā ir iespēja ar preci iepazīties, piemērīt ja tiek iegādāts apģērbs, apaviveicot pirkumu internetā, patērētājam šādas iespējas nav, līdz ar ko Eiropas Savienības normatīvie akti paredz, ka, pēc preces saņemšanas, patērētājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. Līdz ar Patērētāju tiesību direktīvas ieviešanu dalībvalstu nacionālajās tiesībās, atteikuma iespēja, kas slēgti pēc

Kredīta devējs var balstīties uz informāciju, kas saņemta tikai no patērētāja, ja tā ir pietiekama un dokumentāri pamatota.

Kredīta devējs ir tiesīgs piešķirt kredītu tikai pēc tam, kad atteikuma iespēja izvērtējis patērētāja spēju atmaksāt kredītu un izvērtējums liecina, ka kredīta saistības, visticamāk, tiks izpildītas saskaņā ar līguma noteikumiem.

Ja kredīta pieteikums tiek noraidīts, kredīta devējs nekavējoties informē patērētāju par šādu noraidījumu un attiecīgā gadījumā arī par to, ka lēmuma pieņemšanas process ir automatizēts. Šajā daļā minētais attiecas tikai uz tādiem saistību pastiprinājuma līdzekļiem vai kompensāciju, kas saistīti ar maksājumu kavējumu, ja kavējuma iemesls ir kredīta piešķiršanas brīdī neatbilstoši atteikuma iespēja panta prasībām novērtēta patērētāja spēja atmaksāt kredītu.

Šajā daļā minētais neatbrīvo patērētāju no pienākuma atmaksāt atlikušo kredīta kopējo summu saskaņā ar kreditēšanas līgumu. Prasībās par naudas piedziņu, kurās pieteikumu iesniedzis kredīta devējs, patērētājam ir tiesības lūgt tiesu samazināt kreditēšanas līguma procentu maksājumu atbilstoši šā panta 4.

Strīda gadījumā uzskatāms, ka kredīta devējs nav izpildījis šā panta 4. Minēto izziņu nepieprasa, ja patērētājs ir valsts amatpersona un informācija par viņa ienākumiem ir publiski pieejama; 2 pirms kredīta izsniegšanas patērētājam, dokumentējot veiktos pasākumus, izvērtē patērētāja spēju atmaksāt kredītu, ņemot vērā šīs daļas 1.

Atteikuma tiesību izmantošana

Šīs daļas noteikumus neattiecina uz patērētāja kreditēšanas līgumiem par kredītu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku. Par ķīlas izpirkšanu pēc kreditēšanas līgumā noteiktā izpirkšanas termiņa beigām pieprasītā maksa par kredīta lietošanu vai administratīvajiem izdevumiem ja tādi ir bijuši paredzēti pušu noslēgtajā kreditēšanas līgumā nedrīkst pārsniegt maksu atteikuma iespēja izdevumus, kas tika piemēroti kreditēšanas līguma darbības laikā.

Ar padoma došanu patērētāja kreditēšanu regulējošos normatīvajos aktos saprot individuālu ieteikumu sniegšanu patērētājam par vienu darījumu vai vairākiem darījumiem, kas saistīti ar kreditēšanas līgumu un kas ir no kredīta piešķiršanas un kredīta starpniecības darbībām atsevišķi nodalīta darbība.

Īpaši noteikumi attiecībā uz kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai atteikuma iespēja mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu 1 Šā likuma 8.

 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums
 • TIESĪBU AKTI Patērētāja tiesības atteikties no iegādātās preces vai pakalpojuma Patērētājs var vienpusēji atkāpties no distances līguma vai ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojumu sniegšanas vietas noslēgtā līguma 14 kalendāro dienu laikā.
 • Video labākās bināro opciju stratēģijas
 • Kā nopelnīt naudu osho

Šā panta sestajā daļā minētajās atteikuma iespēja attiecībā uz zināšanu bināro iespēju tirgotāju saziņa kompetences līmeni ir jāietver vismaz atbilstošas zināšanas: 1 par kreditēšanas pakalpojumiem un, ja nepieciešams, papildu pakalpojumiem, kurus parasti piedāvā kopā ar tiem; 2 par patērētāju tiesību aizsardzības un citiem tiesību aktiem, kas piemērojami patērētāja kreditēšanas līgumiem; 3 par nekustamā īpašuma iegādes procesu, nodrošinājuma novērtēšanu, nekustamā īpašuma ierakstīšanu un ar to saistīto tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā; 4 par kreditēšanas tirgu; 5 par saimnieciskās darbības ētiku; 6 par procesu, kādā izvērtē patērētāja spēju atmaksāt kredītu, vai konkrētā gadījumā — kompetenci izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu; 7 par finanšu un ekonomikas jautājumiem.

Iegūto atteikuma iespēja kredīta devējs pienācīgi pārbauda, tai skaitā, ja nepieciešams, izmantojot neatkarīgi pārbaudāmu informāciju. Kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis iesniedz attiecīgajam kredīta devējam no patērētāja saņemto informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu patērētāja spēju atmaksāt kredītu.

Atteikuma tiesības

Šāds informācijas pieprasījums ir samērīgs un nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai atteikuma iespēja veiktu minēto izvērtējumu. Kredīta devējs var pieprasīt precizējumus attiecībā uz informāciju, kas saņemta no patērētāja, ja tas ir atteikuma iespēja, lai atteikuma iespēja patērētāja spēju atmaksāt kredītu.

Kredīta devējs, kredīta starpnieks un kredīta starpnieka pārstāvis brīdina patērētāju, ka kredīts netiks piešķirts, ja iesniegtās informācijas nepilnīguma dēļ nav iespējams izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu.

Izvērtējums nedrīkst būt balstīts tikai uz nekustamā īpašuma vērtību, kas pārsniedz kredīta summu, vai pieņēmumu, ka nekustamā īpašuma vērtība pieaugs. Izvērtējumu drīkst balstīt uz pieņēmumu, ka nekustamā īpašuma vērtība pieaugs gadījumā, ja patērētāja kreditēšanas līguma mērķis ir veikt būvdarbus nekustamajā īpašumā.

Nekustamā īpašuma vērtētājam ir pienākums nodrošināt neatkarīgu un objektīvu nekustamā īpašuma novērtējumu.

atteikuma iespēja

Nekustamā īpašuma novērtējumu saglabā papīra formā vai pastāvīgā informācijas nesējā. Dokumentāciju glabā kredīta devējs. Atteikuma gadījumā kredīta devējs sniedz patērētājam motivētu atbildi 30 dienu laikā.

atteikuma iespēja

Patērētājs šā panta sešpadsmitajā daļā minēto izmaiņu veikšanu ir tiesīgs prasīt ne biežāk kā reizi gada laikā. Kredīta devējam nav tiesību prasīt jebkādu kompensāciju par šādu izmaiņu veikšanu, izņemot pamatotu un samērīgu maksu par pakalpojuma administratīvajiem izdevumiem.

atteikuma iespēja

Kārtība, kādā reģistrē kredīta starpnieku un kredīta starpnieka pārstāvi, kas piedāvā patērētājam kredītu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kura mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu 1 Kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvja pakalpojumus, piedāvājot patērētājam kredītu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku atteikuma iespēja atteikuma iespēja mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu, patērētājam drīkst sniegt Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestāžu reģistrā reģistrēti kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji.

Par kredīta starpnieku nav uzskatāma persona, kas atteikuma iespēja tieši vai netieši iepazīstina patērētāju ar kredīta devēju vai kredīta starpnieku. Pirmā daļa stājas spēkā