Eiropas akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Stratēģijas rādītāja impulss

Saturs

  karšu sistēma, kas pelna naudu internetā

  Ielādēt lapu pdf versijā Akvakultūras ražošana Eiropas Savienībā joprojām ir salīdzinoši nemainīga salīdzinājumā ar saimniecībās audzēto jūras produktu ražošanas apjoma pieaugumu pasaulē.

  Stratēģijas rādītāja impulss 20 gadu laikā Komisija ir mēģinājusi palielināt ES ražošanas potenciālu, izmantojot dažādas stratēģijas un vadlīniju dokumentus, un Šo struktūru veido nozares un citu attiecīgo ieinteresēto personu organizāciju pārstāvji, un tā sniedz padomus Eiropas iestādēm un dalībvalstīm. Pamatinformācija Lai gan laikā no No ES dalībvalstīm lielākās akvakultūras ražotājas Divvāku moluskus mīdijas, austeres un gliemenes pārsvarā audzē Spānijā, Francijā un Itālijā.

  btcon ieņēmumi un stabili ienākumi

  Apvienotajā Karalistē galvenokārt audzē lašus, bet Grieķijā — galvenokārt jūrasasarus un jūraskarūsas. Eiropas akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģija Lai novērstu ES akvakultūras ražošanas stagnāciju, iesākumā Komisija Stratēģijas mērķi bija šādi: ilgtermiņā nodrošināt nodarbinātību, jo īpaši no zvejas atkarīgajos reģionos, un no Galvenā problēma akvakultūras nozarē bija ražošanas izaugsmes trūkums, kas ir pretstatā citur pasaulē vērojamajam straujajam izaugsmes tempam.

  Tomēr akvakultūras nozarē ir panākts ievērojams progress saistībā ar kvalitatīvu produktu nodrošinājumu patērētājiem un vides ilgtspējas nodrošināšanu.

  programma, kas pati pelna naudu

  Reālas iespējas, novērtējot biznesa vērtību ierastajiem šķēršļiem un grūtībām Eiropas akvakultūrā kopš Ilgtspējīgas nākotnes veidošana akvakultūrai — Jauns impulss Eiropas akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģijai Pēc septiņiem gadiem Šā paziņojuma mērķis bija nodrošināt, ka ES saglabā nozīmīgu vietu šajā stratēģiski svarīgajā jomā, palielinot ražošanas apjomus un nodarbinātības līmeni, veicot turpmāk minētās darbības.

  ES akvakultūras produkcijas konkurētspējas veicināšana, veltot centienus: pētniecības un tehnoloģiju attīstībai; teritoriālās plānošanas stratēģijas rādītāja impulss akvakultūras nozarē, lai risinātu problēmu saistībā ar konkurenci par pieejamo teritoriju; priekšnoteikumu radīšanai, lai akvakultūras uzņēmumi stratēģijas rādītāja impulss nodrošināt tirgus pieprasījumu; akvakultūras attīstības sekmēšanai starptautiskā mērogā.

  tirdzniecība ar ziņu binārajām opcijām pēc tendences

  Ilgtspējīgai akvakultūras izaugsmei nepieciešamo apstākļu radīšana, veicot šādas darbības: akvakultūras un vides saderības nodrošināšana; augstražīgas ūdensdzīvnieku audzēšanas nozares izveide; patērētāju veselības aizsardzība un to ieguvumu noteikšana veselības jomā, ko sniedz stratēģijas rādītāja impulss produkti.

  Nozares tēla un stratēģijas rādītāja impulss uzlabošana, veicot šādas darbības: labāka ES tiesību aktu īstenošana; administratīvā sloga samazināšana; ieinteresēto personu pienācīgas līdzdalības nodrošināšana un atbilstoša sabiedrības informēšana; pienācīgas uzraudzības nodrošināšana akvakultūras nozarē. Stratēģiskās vadlīnijas ES akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai Visbeidzot, Komisija Vadlīnijās ir ietvertas četras prioritāras jomas: administratīvo procedūru vienkāršošana un licences piešķiršanas akvakultūras saimniecībām procedūru laika saīsināšana; koordinēta teritoriālā plānošana nolūkā novērst traucējošus apstākļus, ko rada teritorijas trūkums; ES akvakultūras konkurētspējas veicināšana; vienlīdzīgu konkurences apstākļu veidošana.

  atrast ienākumus internetā ar reāliem ienākumiem

  Komisija mudināja dalībvalstis apmainīties ar informāciju un paraugpraksi dažādos darbsemināros un sanāksmēs. Veicot turpmākos pasākumus, tā palīdzēja koordinēt valstu daudzgadu stratēģiskajos plānos paredzētos valstu pasākumus. Dalībvalstis līdz Galīgie novērtējuma ziņojumi no valstu valdībām gaidāmi Eiropas Parlamenta loma Parlaments ir pieņēmis vairākas rezolūcijas, lai stiprinātu ES akvakultūras nozari: