Vēlreiz par mācību līdzekļu iegādi

Mācību materiālu tirdzniecība

Saturs

  mācību materiālu tirdzniecība

  Skolu mājaslapās vēlams izvietot informāciju, ka dienasgrāmatas, skolēnu apliecības, mācību grāmatas un citus mācību līdzekļus, kas iegādāti par valsts un pašvaldības līdzekļiem, nodrošinās skola. Līdz ar to vecākiem jāpērk tikai individuālie mācību piederumi. Jaunais regulējums nosaka gan likumā lietotā termina "mācību līdzekļi" skaidrojumugan mācību materiālu tirdzniecība skaidrību, kurš: valsts, pašvaldība vai noteiktos gadījumos vecāki, ir atbildīgs par mācību materiālu tirdzniecība mācību līdzekļa iegādi.

  Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām tiek finansēta šādu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošu mācību līdzekļu iegāde : - mācību literatūra mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi, kuri tiek izmantoti mācību procesā valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteiktā izglītības satura apguvē- metodiskie līdzekļi metodiskie ieteikumi un citi pedagoga darba vajadzībām paredzēti mācību izdevumi- papildu literatūra uzziņu literatūra- digitālie mācību līdzekļu un resursu elektroniskie izdevumi.

  Vecāku personu, kas realizē aizgādību pienākums ir savu materiālo iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību piederumus : kancelejas piederumus, apģērbu un apavus, atsevišķu mācību priekšmetu sports, mājturība un tehnoloģijas u.

  mācību materiālu tirdzniecība

  Mācību priekšmetā "Mājturība un tehnoloģijas" gadījumā, ja izgatavotā lieta paliek skolā, materiālu iegādājas skola, ja bērna īpašumā, tad materiāls ir individuālais mācību piederums un to pērk vecāki. Piemēram, ja uzadītie cimdi paliek mājturības kabinetā kā uzskates līdzeklis vai prasmju apgūšanai tiek uzadīts paraugs, kuru vēlāk izārda, dziju dod skola, bet, ja bērns tos uzada savām vajadzībām lieto pats vai kādam uzdāvinatad dziju pērk vecāki.

  mācību materiālu tirdzniecība

  Būtiski ievērot, ja mācību materiāli nepieciešami konkrētā mācību priekšmeta, piemēram, "Vizuālā māksla", "Mājturība un tehnoloģijas", mācību materiālu tirdzniecība satura apguvei, tad tos nodrošina skola, tāpat skola nodrošina izglītības satura apguvei nepieciešamos rīkus un instrumentus, piemēram, adāmadatas, otas, cirkuli u. Vienlaikus tiesībsargs vērš uzmanību, ka izglītības iestādes padome ir tiesīga lemt tikai par to, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecākipiemēram, par ikdienas un svētku apģērbu.

  Padome nav tiesīga lemt par citiem mācību līdzekļiem, kas nepieciešami izglītības satura apguvei un kuru nodrošināšana ir valsts un pašvaldības kompetencē.

  mācību materiālu tirdzniecība

  Ņemot vērā, ka viena no tiesībsarga funkcijām ir veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē, pērn aicināju izglītības iestādes pirms mācību gada sākuma informēt izglītojamo vecākus, ka skola nodrošinās visus izglītības programmu īstenošanai nepieciešamos mācību līdzekļus, tostarp darba burtnīcas.

  Vienlaikus tiesībsargs atgādina, ka regulējums par to, ka vecākiem jāpērk tikai kancelejas preces, attiecas arī uz pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu dārziem.

  mācību materiālu tirdzniecība

  Tiesībsargs