Main navigation

Jauni reālie ienākumi tīklā, Informācija presei | Valsts ieņēmumu dienests

Arī Latvija ir gājusi šo ekonomikas liberalizācijas ceļu un guvusi atzīstamus panākumus, lai gan vēl nav izdevies pabeigt valsts pārvaldības reformu, izskaust korupciju, izdevīgi privatizēt enerģētikas uzņēmumus un novērst monopolu telekomunikācijās. UNDP publicētie pārskati par tautas attīstību Centrālaustrumeiropas valstīs liecina, ka liberalizācijas un privatizācijas ietekmē būtiski mainās izpratne par valsts lomu: valsts arvien biežāk tiek uztverta nevis kā institūts, kurš rūpējas par publiskām interesēm, bet gan kā instruments, kas pakalpo privātām interesēm.

  • Конечно, кое в чем ограниченный, но вполне достойный, учитывая его способности и долгий сон.
  • Ar jaunajiem tarifiem cels tīkla efektivitāti | Gaso

Nereti tas noved pie politikas egoistiskuma, korupcijas un iedzīvotāju neuzticēšanās valstij, - par jauni reālie ienākumi tīklā bija runa pērnajā Pārskatā. Taču, kad valdība ir guvusi panākumus saimniecības un brīvā tirgus nostiprināšanā, tā atkal var uzņemties lielākas rūpes par jauni reālie ienākumi tīklā attīstībai svarīgu publiskās politikas virzienu izstrādi un realizēšanu piemēram, veselības, informācijas, izglītības un zinātnes jomāpar Latvijas konkurētspēju pasaulē.

Globalizācijā svarīgi ir ne tikai "lielie", bet arī "mazie" aģenti, kuru rīcībā nav tik lielu resursu kā valdībām un starptautiskām organizācijām, bet kuri aktīvi iesaistās globālās norisēs. Tie ir zinātnieki, sportisti, "eirokrāti", uzņēmumu vadītāji, studenti, profesionāļi, NVO aktīvisti, žurnālisti, importētāji, eksportētāji, kvalificēti strādnieki un citi sabiedrības pārstāvji. Latvijā paplašinās tādu cilvēku loks, kuru profesionālie un personiskie kontakti sniedzas pāri Latvijas robežām un kuri ilgāku laiku mācās, strādā vai dzīvo ārzemēs.

Iesaistoties starptautiskos kontaktos un kopībās, šie cilvēki iegūst jaunas zināšanas un pieredzi un parasti iegūst arī materiāli un paaugstina savu statusu Latvijas sabiedrībā. Taču internacionalizēšanās var veicināt arī "smadzeņu noplūdi", kvalificētu cilvēkresursu izceļošanu, kas ir viens no asākajiem globalizācijas izraisītajiem draudiem tautas attīstībai Latvijā sīkāk par to sk. Pārskata nobeigumā. Internacionalizēšanās var arī veicināt cilvēku atsvešināšanos no Latvijas sabiedrības; šis process skar tos, kas nekopj solidaritātes saites.

Jaunas normas Visā pasaulē aizvien plašāk tiek atzīts, ka brīvais tirgus ir efektīvākais sabiedrību organizējošais institūts, un uz tirgus pamatiem tiek pārkārtota ne vien ekonomika, bet arī daudzas citas dzīves jomas. Kā atzīmēts Pasaules pārskatā par tautas attīstību, brīvā tirgus izplatīšanos pasaulē pavada demokrātijas normu izplatīšanās. Globalizācija veicina demokrātijas plašāku pieņemšanu pasaulē, un demokrātijas principi tiek pārnesti uz starpvalstu attiecībām.

Globalizētā pasaulē valstu attiecības regulē daudzpusējas vienošanās, līgumi un konvencijas, kas aizstāj aukstajā karā, bruņošanās sacīkstē un pretstāvē balstītās normas. Par Latvijas noslēgtajiem daudzpusējiem līgumiem un pievienošanos starptautiskām organizācijām plašāk rakstīts Pārskata 2.

Nozīmīgs fakts, kas apliecina Latvijas iekļaušanos starptautiskā valstu saimē, ir tas, ka Latvija iespējas, kā nopirkt pievienojusies cilvēktiesību konvencijām, apliecinot gatavību respektēt individualitāti un cilvēka brīvību.

jauni reālie ienākumi tīklā kā jūs varat nopelnīt naudu internetā, neieguldot naudu

Jauni reālie ienākumi tīklā un starptautiskas nevalstiskas organizācijas vienojas par kopīgu darbību, ko tās nevar veikt atsevišķi. Piemērs ir starptautiskās konvencijas par vides aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kaitīgo izmešu ierobežošanu, klimata pārmaiņu nepieļaušanu un ozona slāņa aizsardzību.

Valstis ir noslēgušas arī jaunus daudzpusējus nolīgumus par intelektuālā īpašuma aizsardzību, komunikāciju un pakalpojumu brīvu attīstību, un tiek gatavots daudzpusējs nolīgums par investīcijām.

Taču daudziem globāliem procesiem joprojām nav ietekmīgu pārraudzītāju, kuri nodrošinātu pietiekamu kontroli pār tiem. It sevišķi tas sakāms par starptautisko finanšu tirgu un arī internetu. Dzīve atvērtā pasaulē, kur valda interešu un viedokļu dažādība, arī no katra indivīda prasa lielāku iecietību un demokrātiskas interešu saskaņošanas māku. Globalizācija un latviskā identitāte Latvijas sabiedrībai XX gadsimtā svarīgs bijis nacionālās identitātes jautājums. Tā veidojusies un mainījusies Rietumu un Austrumu un dažādu politisko sistēmu spaidu ietekmē.

Ar jaunajiem tarifiem cels tīkla efektivitāti

Nacionālisms un neatkarības jauni reālie ienākumi tīklā devuši iespēju izveidot un atjaunot nacionālu valsti, kurā tagad iespējams veidot un politiski nostiprināt nacionālo identitāti.

Taču globalizācija noārda ne tikai robežas, kurās konstruētas līdzšinējās un tradicionālās identitātes. Tā met izaicinājumu arī nacionālas valsts suverenitātei, savai valūtai, robežām, pilsonībai, valdības neatkarībai un kultūras autonomijai.

Daudzās funkcijās šo institūciju vietā nāk pārnacionālas struktūras, kas veido globalizētai videi atbilstošus rīcības nosacījumus. Daudzi cilvēki šīs jaunās struktūras nav gatavi pieņemt par savas rīcības nosacījumiem, viņi izjūt nedrošību par nākotni un bažas par kopīgās nacionālās identitātes apdraudētību. Daļā sabiedrības tas rada šaubas vai negatīvu attieksmi gan pret Latvijas iekļaušanos Eiropas Savienībā, gan pret dažādām globalizācijas izpausmēm. Par šiem jautājumiem sīkāk diskutēts Pārskata 2.

Latvijai kā mazai nācijai un valstij svarīga ir gan nacionālās identitātes pēctecība, gan tās pārveidošana dzīvei atvērtā pasaulē. Tāpēc jautājums "Vai, iekļaujoties globalizācijā un izmantojot atvērtās pasaules dotos ieguvumus, izdosies nosargāt latvisko identitāti, ar ko Latvija atšķiras no citām valstīm un nācijām?

Informācija presei

Jāņem vērā, ka pašreiz ne visiem sabiedrības locekļiem iespējams aktīvi rīkoties ar globalizācijas resursiem - datoriem, internetu, informācijas ieguves un apstrādes sistēmām, finansiāliem līdzekļiem, augstākās izglītības dotu kvalifikāciju, modernām tehnoloģijām, zināšanām par brīvo tirgu, svešvalodu prasmi.

Liela daļa cilvēku šos resursus nevar vai neprot izmantot. Tāpēc viņi globalizāciju var izjust kā ārēju spēku, pār kuru viņiem nav kontroles.

Rādītājs, kas visspilgtāk norāda uz Krievijas aizsardzības nozares problēmām, tomēr it nevis uzņēmumu ienākumu līmenis, bet ienākumu salīdzinājums pa gadiem. Laikā, kad nepārtraukti tiek paziņots par jauniem ieguldījumiem Krievijas aizsardzības nozarē, abu uzņēmumu ienākumi

Tādēļ ir svarīgi attīstīt indivīdu globalizētiesspēju un demokratizēt globalizācijas resursus. Tautas attīstība Latvijas reģionos Turpmāko ievada sadaļu mērķis ir raksturot tautas attīstības tendences Latvijas reģionos globalizācijas kontekstā.

jauni reālie ienākumi tīklā kā jūs varat nopelnīt naudu internetā 6 288

Kā jau norādīts iepriekšējos Pārskatos, būtiski svarīgs tautas attīstības uzdevums Latvijā ir reģionālo atšķirību izlīdzināšana un vienādu iespēju radīšana visiem Latvijas iedzīvotājiem. Pārejas periodā ir pastiprinājušās novadu atšķirības pēc darba iespējām, ienākumiem un sociālo pakalpojumu pieejamības.

Šā izdevuma 1.

Līdz šim dabasgāzes patērētājiem svarīgs bija tikai viens lielums, proti, gada patēriņš, neņemot vērā nedz pieslēguma jaudu, nedz jaudas izmantošanas efektivitāti. Spēkā esošais sadales tarifs, kas apstiprināts

Reģionālā attīstība ir viena no Latvijas prioritātēm. Jau vairākus gadus noris diskusija par reģionu, pašvaldību un teritoriju reformu, kuras mērķis būtu mazināt novadu ekonomiskās un sociālās atšķirības un sekmēt, ka tie attīstās līdzsvarotāk.

Tiek diskutēts par dažādiem reformas modeļiem, kuri sīkāk analizēti 2. To, kāds pārveidojumu modelis būtu vispiemērotākais, var palīdzēt noteikt pētījumi, kuros salīdzinoši analizēta tautas attīstība reģionos.

Iedzīvotāju skaita samazināšanās Viens no valsts un reģionu sociālā un ekonomiskā stāvokļa rādītājiem, kas liecina arī par attīstības potenciālu, ir iedzīvotāju skaits. Nelabvēlīgas demogrāfiskās tendences ir uzlūkojamas kā draudi tautas attīstībai. Kopš No Pārējie reģioni iedzīvotāju skaita ziņā ir visai līdzīgi: Kurzemē Iedzīvotāju skaita samazināšanās visvairāk raksturīga Rīgai un Kurzemei, bet mazāk - Vidzemei; to galvenokārt nosaka negatīvais dabiskais pieaugums jeb mirstības lielais pārsvars pār dzimstību, it īpaši Latgalē un Rīgā.

Toms Tīri okei 97 Latvijas iedzīvotāju augošo turību tālu nav jāmeklē. Aizvien vairāk sakoptu vietu visos reģionos. Aizvien vairāk jaunu mašīnu uz ceļiem. Jauni telefoni kabatās, datori uz galda, televizori pie sienām.

Lai gan Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē iedzīvotāju ataudzes rādītāji ir mazliet labāki, arī šajos reģionos mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu. Viszemākā dzimstība ir Rīgā, kur Visvairāk bērnu piedzima Vidzemē un Zemgalē, kas daļēji izskaidrojams ar šo novadu lauciniecisko struktūru un to, ka vairāk nekā puse iedzīvotāju tajos ir laucinieki.

Taču laukos ir arī augstāks mirstības līmenis nekā pilsētās: No paaudžu nomaiņas viedokļa visnelabvēlīgākā situācija izveidojusies Latgalē, kur ir visaugstākā mirstība Arī iedzīvotāju kopējās novecošanās tendence visvairāk ir izteikta Latgalē, it sevišķi laukos.

Tas liecina, ka šajā reģionā noris tautas ataudzei bīstama depopulācija. Pašreiz visos reģionos, izņemot Zemgali, pensijas vecuma cilvēku ir vairāk nekā bērnu un pusaudžu. Tātad paaudžu nomaiņa ir nepilnvērtīga, un tas vērtējams negatīvi gan no tautas attīstības viedokļa, gan arī tāpēc, ka pazemina latviešu nācijas ekonomisko konkurētspēju atvērtā pasaulē.

jauni reālie ienākumi tīklā kā atvērt tirdzniecības centrus

Izglītoti iedzīvotāji un pietiekams skaits maksātspējīgu patērētāju ir svarīgi saimnieciskās attīstības priekšnosacījumi, bet, pēc Latvijas Universitātes Demogrāfijas centra prognozēm, līdz Šī nelabvēlīgā demogrāfiskā tendence var mazināt Latvijas pievilcību starptautisko investoru acīs un liek meklēt attīstības ceļus, kas kompensētu "demogrāfisko nepietiekamību" un būtu balstīti zinātnē, izglītībā, mūsdienīgās tehnoloģijās un prasmīgā globālā tirgus iespēju izmantošanā.

Veselība un sociālā drošība Ilgs un veselīgs mūžs ir viena no tautas attīstības pamatvērtībām, kam iepriekšējie Pārskati pievērsuši mazāk uzmanības.

Taču demogrāfiskās situācijas saasināšanās liek arvien vairāk pievērsties tautas veselības, sociālās drošības un dzīves kvalitātes jautājumiem. Veselības aprūpes sistēmu parasti raksturo ar ārstu un slimnīcu skaitu uz 10 tūkstošiem iedzīvotāju. Kopējais slimnīcu skaits laikā no Visvairāk slimnīcu skaita samazināšanās skārusi Kurzemi un Latgali, turpretī Rīgā tas pat mazliet audzis, pateicoties jaunu privātklīniku atvēršanai.

Arī ārstu skaits uz 10 tūkstošiem iedzīvotāju ir samazinājies visos reģionos, un pastāv krasa disproporcija starp Rīgu un pārējiem reģioniem, kuros nodrošinājums ar ārstiem ir divas reizes mazāks sk. Nevienmērīgais nodrošinājums ar ārstiem un grūtākā to pieejamība ārpusrīgas reģionos izskaidrojama ar to, ka izglītību Rīgā ieguvušie mediķi nelabprāt dodas strādāt uz citiem reģioniem un lauku medicīnas iestādēm, kur vajadzība pēc ārstiem ir liela, taču mediķu profesionālās izaugsmes iespējas mazākas.

Kvalitatīva salīdzinoša veselības aprūpes sistēmas analīze līdz šim nav veikta, taču kvantitatīvie dati liecina, ka rīdziniekiem ir daudz vairāk priekšrocību izmantot kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus un rūpēties par savu veselību nekā citu reģionu iedzīvotājiem.

Viens no būtiskākajiem iedzīvotāju veselības un jauni reālie ienākumi tīklā tautas attīstības indikatoriem ir saslimstība ar tuberkulozi, jo to nosaka daudzi nelabvēlīgi sociālie faktori: nabadzība, nepilnvērtīgs jauni reālie ienākumi tīklā, dzeršana, slikti mājokļa apstākļi, kā arī nepietiekama medicīniskā aprūpe. Visvairāk ar tuberkulozi sirgst Latgalē un Kurzemē, kur šī slimība joprojām izplatās. Par vidējo augstāks saslimstības līmenis ir arī Rīgā, bet relatīvi mazāk tuberkuloze izplatīta Vidzemē un Zemgalē.

Lai gan nevar runāt par tiešu sakarību, taču tas, ka tuberkuloze plašāk izplatīta Latgalē, sasaucas ar jauni reālie ienākumi tīklā šajā reģionā konstatētajiem tautas attīstības apgrūtinājumiem - augstu bezdarbu, izplatītu nabadzību un alkoholismu. Alkohols kļuvis par vienu no visplašāk pieejamajiem un tirgotajiem produktiem.

Tas veicinājis alkohola patēriņa pieaugumu un alkoholisma izplatīšanos Latvijā. Lai gan statistika nefiksē visu alkohola patēriņu, jo plaši darbojas kontrabanda un tiek lietots arī pašdarināts alkohols, CSP dati liecina, ka Tas ir viens no augstākajiem alkohola patēriņa rādītājiem Eiropā.

jauni reālie ienākumi tīklā bināro tirdzniecības robotu algoritmi

Pie tam Latvijā dzeršanas tradīcijās iegājies, ka stipro dzērienu īpatsvars alkohola patēriņā ir lielāks nekā vīna un alus īpatsvars, un tas veicina agrāku saslimšanu ar alkoholismu.

Pastāv sakarība starp alkohola patēriņu uz vienu iedzīvotāju un tā lietošanas negatīvajām sekām - traumatismu, nedabiskas nāves gadījumu skaitu, saslimstību ar alkohola psihozēm, vidējā mūža ilguma samazināšanos.

Oficiālā statistika nefiksē alkohola patēriņu reģionos, taču 0. Abas slimības izraisa pārmērīga alkohola lietošana. Kā redzams, vislielākais hroniskā alkoholisma jauni reālie ienākumi tīklā alkohola psihožu gadījumu skaits reģistrēts Latgalē, un pēdējos gados šai saslimstībai Latvijā ir tendence pieaugt.

Turklāt ir pamats uzskatīt, ka reālais alkoholisma gadījumu skaits varētu būt lielāks, jo ne visi ar alkoholismu sirgstošie griežas pēc palīdzības medicīnas iestādēs. Sevišķi bīstams ir hronisks alkoholisms, kas indivīdus noved pie disfunkcionālas uzvedības: viņiem zūd spēja kontrolēt alkohola lietošanu, visa dzīve ir pakļauta alkohola iegūšanas un patērēšanas vajadzībai, parādās vienaldzība pret darbu, ģimeni, izglītošanos un dažādām brīvā laika pavadīšanas formām.

Latvijas sabiedrībai raksturīga pielaidīga attieksme pret alkohola tirdzniecību un tā lietošanu privātās un publiskās vietās. Alkohola tirdzniecība ir ļoti liberāla, un maz ir tiesisku normu un kultūras tradīciju, kas iegrožotu tā lietošanu. Pretalkohola biedrības ir neaktīvas un plašai publikai nemanāmas. Tas Latvijas sabiedrību padara visai neaizsargātu pret alkoholisma izplatību, turklāt rada labvēlīgus apstākļus tam, lai izplatītos ne vien medicīniski fiksēts hronisks alkoholisms, bet arī sadzīvisks alkoholisms, kas izpaužas kā alkohola bieža lietošana un tā izmantošana ikdienas attiecību veidošanā.

Sadzīviska alkoholisma izplatīšanos veicina mājsaimniecību smagie ekonomiskie apstākļi un bezdarbs.