Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm – gadam

Auto ieņēmumi internetā bez investīciju programmas 2020. gadam, Meklēšana portālā | baltumantojums.lv

Līdz ar to, plānojot investīcijas, kā pamats tiks izmantotas pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības programmas. Pašvaldībām plānots rīkot regulārus projektu konkursus 3 līdz 5 kārtas reģionālā mērogā, nosakot minimālo un maksimālo finansējuma apjomu vienam projektam, kā arī dodot priekšroku pašvaldībām, kas iepriekšējā kārtā nebūs saņēmušas finansējumu. Reģionālā mēroga projekti tiks noteikti plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentos atbilstoši definētajiem reģionālā mēroga projektu principiem, ko izvērtēs un sniegs atzinumu VARAM sk.

Rezultātā ir paredzēts veidot kombinētus, savstarpēji papildinošus un līdz ar to mērķtiecīgus ieguldījumus, kurus papildina arī citu ministriju ieguldījumi. Lai nodrošinātu investīciju koordināciju, ES fondu plānošana reģionālās attīstības jomā jānodrošina atbilstoši reģionālās attīstības prioritātēm, kas noteiktas Nacionālajā attīstības plānā Viedie risinājumi teritoriju attīstībai Reģionālās attīstības izaicinājumi un nepieciešamība pielāgot pakalpojumu tīklu iedzīvotāju skaita izmaiņām konkrētās teritorijās, uzlabojot to efektivitāti un pieejamību, nosaka, ka būtiski ir rast inovatīvus, nebijušus risinājumus un alternatīvus atbalsta veidus publiskās pārvaldes darbībai un sniegto pakalpojumu efektīvai īstenošanai, kā arī teritorijās esošo aktuālāko izaicinājumu pārvarēšanai un konkurētspējas celšanai.

Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm – gadam

Jaunajiem risinājumiem nākotnē jābūt jēgpilnākiem, kā arī jānodrošina racionālāka un efektīvāka resursu izmantošana, kombinējot dažādus finanšu resursus. Tiem jāsamazina publiskās pārvaldes iestāžu funkciju un pakalpojumu auto ieņēmumi internetā bez investīciju programmas 2020. gadam izmaksas, jāuzlabo sniegto pakalpojumu kvalitāte, ātrums un piekļuve neatkarīgi no cilvēku atrašanās vietas, izglītības līmeņa un prasmēm, vecuma vai veselības stāvokļajāpalielina sabiedrības labklājība un drošība, jāsamazina ietekme uz vidi un jāizmanto pilnībā tās priekšrocības, ko rada mūsdienu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Būtiskākais nosacījums - lai piedāvātais risinājums uzlabo, vienkāršo un atvieglo sadzīvi. Jāatzīmē, ka starptautiska24 un ES mēroga25 dokumentos arvien vairāk tiek aicināts piemērot viedus risinājumus - inovatīvus, uz zināšanām un datos balstītus risinājumus teritoriju izaugsmes veicināšanai visos pārvaldes līmeņos, tajā skaitā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, attīstot konkurētspējīgās nozares un uzņēmējdarbību, tādējādi kopumā veicinot teritoriju konkurētspēju un iedzīvotāju labklājību.

Piedevām tiek aicināts nodrošināt viedu pārvaldību, cita starpā, balstot attīstības plānošanas dokumentus uz pētniecību, datu analīzi, zinātniskajiem atklājumiem, kā arī uz dialogu un savstarpēju sadarbību starp publisko pārvaldi, zinātniskās pētniecības darbā iesaistītajiem, uzņēmējiem, nevalstisko sektoru un iedzīvotājiem. Tiek aicināts izmantot pilnībā potenciālu, ko nodrošina informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Ņemot vērā teikto, pamatnostādņu darbības periodā plānots īstenot tādus atbalsta pasākumus, kas ļauj īstenot viedus risinājumus publiskās pārvaldes institūcijās, uzlabojot to nopelnīt naudu internetā viedtālrunī un sniegto pakalpojumu efektivitāti, kā arī veicina produktu un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību radīšanu.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti kā pamats investīciju piesaistei Investīciju piesaistes pamatā ir plānošanas reģionu un pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas ir izstrādāti pēc integrētas pieejas principiem, nodrošinot dažādu ieinteresēto pušu iesaisti uzņēmēji, pilsoniskās sabiedrības grupas, iedzīvotāji un citi un koordināciju ar hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem, sniedzot ieguldījumu nozaru politiku īstenošanā uz vietām.

Latgales vietne ar tirdzniecības robotiem Vidzemes plānošanas reģions - Austrumu pierobeža; ii. Rīgas un Kurzemes plānošanas reģions - Baltijas jūras piekraste; iii. Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģions - Rīgas metropoles areāls; iv. Informācija par politikas mērķu sasaisti ar Nacionālo attīstības plānu, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un citiem Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī ES politikas plānošanas dokumentiem N.

Sasaiste ar Reģionālās politikas pamatnostādnēm Tā pārstāv jaunu daudzlīmeņu darba metodi, kas veicina sadarbību starp dalībvalstīm, pilsētām, Eiropas Komisiju un citām ieinteresētajām pusēm ar mērķi Eiropas pilsētās stimulēt izaugsmi, piemērotību dzīvošanai un inovāciju un identificēt un veiksmīgi risināt sociālos izaicinājumus. ES Pilsētprogrammas mērķi: 1.

Realizēt pilsētu teritoriju potenciālu un ieguldījumu ES mērķu un saistītu nacionālo prioritāšu sasniegšanā, ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus un kompetences; 2. Izveidot efektīvāku integrētu un koordinētu pieeju ES politikai un normatīvajiem aktiem, kam ir potenciāla ietekme uz pilsētu teritorijām, un veicināt teritoriālo kohēziju, samazinot pilsētu teritorijās un reģionos novērojamās sociālekonomiskās plaisas; 3.

Iesaistīt pilsētu iestādes politiku izstrādē, mobilizēt pilsētu iestādes ES politiku īstenošanā un stiprināt pilsētu dimensiju šajās politikās.

Identificējot un cenšoties pārvarēt nevajadzīgus šķēršļus ES politikā, ES Pilsētprogrammas mērķis ir dot iespēju pilsētu iestādēm strādāt sistemātiskākā un viendabīgākā veidā pie visaptverošu mērķu sasniegšanas. Turklāt tā palīdzēs padarīt ES politiku pilsētām draudzīgāku un efektīvāku; 4. ES Pilsētprogramma neveidos jaunus finansēšanas avotus, nevajadzīgu administratīvo slogu, kā arī neietekmēs pašreizējo juridisko kompetenču sadalījumu un esošās darba un lēmumu pieņemšanas struktūras un nenodos kompetences ES līmenim.

ES Pilsētprogrammas trīs pīlāri ir: labāks regulējums, labāka finansēšana, labākas zināšanas. ES Pilsētvides attīstības programmas pamatā ir 12 partnerības 12 konkrētu pilsētvides problēmu risināšanai. Minētās partnerības ļaus pilsētām, dalībvalstīm, ES iestādēm un ieinteresētajām personām, piemēram, pilsoniskās sabiedrības grupām un uzņēmumiem, līdztiesīgi sadarboties, lai rastu kopīgus risinājumus pilsētu teritoriju uzlabošanai ES.

Pamatnostādnēs izvēlētā policentriskas attīstības pieeja ir saskaņā ar ES Pilsētprogrammas uzstādījumiem par pilsētu lomu teritoriju attīstībā. Rekomendācijā ietverto principu mērķis ir palīdzēt visu līmeņu pārvaldei novērtēt to publisko investīciju kapacitātes stiprās un vājās puses, kas ir būtiska kopīga atbildība visos pārvaldes līmeņos, un noteikt prioritātes uzlabojumiem.

Pamatnostādņu kontekstā īpaši aktuāli ir rekomendācijas principi, kas attiecas uz investīciju koordināciju: 1. Investēt, izmantojot integrētu stratēģiju, kas pielāgota dažādām vietām; 2. Pieņemt efektīvus instrumentus koordinācijai nacionālajā un subnacionālajos pārvaldes līmeņos; 3.

Koordinēt horizontāli starp subnacionālajām pārvaldēm, lai investētu tajā pārvaldes līmenī, kurā to darīt būtu visefektīvāk. Pamatnostādnēs ir ņemti vērā rekomendācijas uzstādījumi. Eiropas Savienības Stratēģija Baltijas jūras reģionam Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam mērķis ir koordinēt dalībvalstu, reģionu un pašvaldību, ES, Baltijas jūras reģiona organizāciju, finanšu iestāžu un nevalstisko struktūru rīcību, lai panāktu efektīvu reģiona attīstību.

Stratēģijā aplūkoti galvenie auto ieņēmumi internetā bez investīciju programmas 2020. gadam saistībā ar ilgtspējīgu vidi, labklājību, pieejamību, drošumu un drošību un arī saistībā ar iespējām padarīt šo reģionu par integrētu, perspektīvu, pasaules līmeņa reģionu - "izcilu Eiropas reģionu".

Stratēģija ir pirmā ES iekšējā auto ieņēmumi internetā bez investīciju programmas 2020. gadam Eiropas makroreģionam, kuras pamatā ir inovatīva un integrēta ilgtermiņa pieeja ES politiku īstenošanai Baltijas jūras reģionā.

Šī stratēģija ir nozīmīga, radot priekšnoteikumus Rīgas metropoles areāla veiksmīgai funkcionēšanai kā Ziemeļeiropas metropolei Baltijas jūras makroreģiona telpā, kā arī Latvijas piekrastes teritoriju attīstībai. ES fondu regulu piedāvājums integrētām investīcijām publicēts Atbilstoši Vispārējās regulas projekta 1.

Atbilstoši tam Latvija plāno piesaistīt ES fondu atbalstu pašvaldībām, veicot ieguldījumus gan pilsētās, gan pieguļošajās lauku teritorijās. Konkrētās ieguldījumu vietas noteiks pašvaldība atbilstoši saviem attīstības plānošanas dokumentiem, vienlaikus sekmējot pilsētu - lauku mijiedarbību.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz Telpiskās attīstības perspektīva akcentē trīs galvenos aspektus: 1.

Why we have too few women leaders - Sheryl Sandberg

Nacionālo interešu telpas - pārējās reģionālās politikas mērķteritorijas - definētas kā teritorijas ar izcilu vērtību un nozīmi valsts ilgtspējīgai attīstībai, identitātes saglabāšanai, kas ietver valsts attīstībai nozīmīgus stratēģiskos resursus un kurās vienlaikus veidojas dažādi interešu konflikti un problēmas, kas pārsniedz reģionu un atsevišķu nozaru kompetenci, kādēļ ir nepieciešami kompleksi risinājumi un mērķtiecīga valsts politika.

Telpiskās attīstības perspektīva apraksta katras nacionālo interešu telpas tendences un izaicinājumus, attīstības virzienus, risinājumus. Pamatnostādnes ņem vērā "Latvija " uzstādījumus par reģionālās politikas mērķteritorijām, to izaicinājumiem un atbalsta virzieniem.

Pamatnostādnes sniegs ieguldījumu arī citu "Latvija " mērķu sasniegšanā. Nacionālais attīstības plāns Uzņēmējdarbību sekmējošas publiskās infrastruktūras izveide, balstoties uz teritoriju attīstības plānošanas dokumentos noteikto teritoriju specializāciju un aktuālo privāto investoru pieprasījumu, lai motivētu reģionos veidot jaunus produktus un pakalpojumus, paaugstināt produktivitāti, dažādot uzņēmējdarbību, izmantot inovācijas un kompetenču pārneses iespējas un piesaistīt kvalificētu darbaspēku; 2.

Koordinētas atbalsta sistēmas izveidošana investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības atbalstam reģionos un reģionālā izaugsmes fonda izveide mērķtiecīgiem ieguldījumiem; 3. Plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitātes, zināšanu un administratīvo procesu uzlabošana, lai palielinātu pašvaldību sadarbību un spēju nodrošināt iedzīvotāju mobilitāti, investīcijām labvēlīgu vidi un augstu pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti; 4.

Vietējās mobilitātes nodrošināšana nodarbinātībai un pakalpojumu saņemšanai, uzlabojot infrastruktūru, sniedzot atbalstu inovatīviem mikromobilitātes risinājumiem; 5.

bināro iespēju indikators killbinarysignals 2

Publisko pakalpojumu uzlabošana atbilstoši iedzīvotāju skaita dinamikai, attīstot alternatīvus pakalpojumu modeļus un infrastruktūru, pašvaldību pakalpojumu ēku energoefektivitāti, kā arī publiskās ārtelpas kvalitāti; 6.

Valsts iestāžu netiešo un atbalsta funkciju izvietošana ārpus Rīgas reģiona Tāpat uzdevumi, kas skar reģionālās attīstības jautājumus, pašvaldību pārvaldības aspektus un pakalpojumu teritoriālo pieejamību, ir iekļauti arī citos Nacionālā attīstības plāna Pamatnostādnes detalizē minētos Nacionālā attīstības plāna Rīcības plāns Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei Rīcības plāna mērķis ir panākt reģionālo atšķirību mazināšanos, nodrošinot Latgales reģionā efektīvus pasākumus ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai, jaunu darbavietu radīšanai un labklājības paaugstināšanai.

Plāna pasākumi: 1. ES fondu vidussposma izvērtējuma ietvaros izvērtēt iespējas prioritāri Latgales plānošanas reģionam novirzīt papildu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu ārpus 5.

vai ir likumīgi pelnīt naudu tiešsaistē

Atbalsta paplašināšana speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē, paredzot nodokļu atvieglojumus par izmaksām darba spēka atalgojumā jaunām darba vietām, jautājumu par nodokļu atvieglojumu piemērošanu visām speciālajām ekonomiskajām zonām izskatot nodokļu reformas īstenošanas izvērtējuma ietvaros; 3.

Latgales uzņēmējdarbības centra kapacitātes celšana un tā atbalsta pasākumi; 4. Daugavpilī izveidots pilotprojekts jaunu uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu ieviešanai. Pamatnostādnes nodrošina pēctecību Rīcības plāna Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai turpmāk - Piekrastes plānojums Piekrastes plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments visas piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstībai un investīciju piesaistei līdz Pamatnostādnes paredz atbalstu Piekrastes plānojumā iezīmētajām 60 kompleksi attīstāmajām vietām.

Rīcības virzieni: 1. Atbalsts infrastruktūrai uzņēmējdarbības attīstībai un produktivitātes celšanai - publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam, t. Cilvēkkapitāla piesaiste reģionos - labi apmaksātu darbavietu izveide un darba spēka iekšējās mobilitātes izmaksu samazināšana, darbaspēka reģionālās mobilitātes veicināšana.

kā nopelnīt naudu par zīmēšanu internetā

Pašvaldību ceļu tīkla infrastruktūra un citi mobilitātes risinājumi; 3. Publisko pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība - e-pakalpojumu attīstība, digitālo prasmju, produktu t.

Pamatnostādnes paredz atbalstu šīm investīciju vajadzībām. Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz Plāna izstrādes pamatā ir Latvijas līdzšinējo klimata pārmaiņu analīze un klimata pārmaiņu scenāriji periodam līdz Plānā ir noteikts pielāgošanās klimata pārmaiņām virsmērķis un pieci stratēģiskie mērķi, 14 rīcības virzieni un 89 pasākumi.

Atpakaļceļš

Plāna virsmērķis ir mazināt Latvijas cilvēku, tautsaimniecības, starptautiski izdevīgas binārās opcijas, apbūves un dabas ievainojamību pret klimata pārmaiņu ietekmēm un veicināt klimata pārmaiņu radīto iespēju izmantošanu. Plāna sasniegšanai ir izvirzīti pieci stratēģiskie mērķi: 1. Cilvēku dzīvība, veselība un labklājība, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un sociālās piederības, ir pasargāta no klimata pārmaiņu nelabvēlīgas ietekmes; 2.

Tautsaimniecība spēj pielāgoties klimata pārmaiņu negatīvajām ietekmēm un izmantot klimata pārmaiņu sniegtās iespējas; 3. Infrastruktūra un apbūve ir klimatnoturīga un plānota atbilstoši iespējamiem klimata riskiem; 4.

Latvijas daba un kultūrvēsturiskās vērtības ir saglabātas un klimata pārmaiņu negatīvā ietekme uz tām - mazināta; 5. Ir nodrošināta zinātniskajā argumentācijā balstīta informācija, tai skaitā monitorings un prognozes, kas veicina pielāgošanās klimata pārmaiņām aspektu integrēšanu nozaru politiku un teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, kā arī sabiedrības informēšanu.

Pamatnostādņu rīcības būs papildinošas iepriekšminētajiem mērķiem. Rīcības virzieni un uzdevumi A. Vietas sagatavošana uzņēmējiem un to produktivitāte A. Publiskās infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību reģionos, turpinot pamatnostādņu esošās situācijas analīzē auto ieņēmumi internetā bez investīciju programmas 2020.

gadam Atbalsta pasākums dos iespēju auto ieņēmumi internetā bez investīciju programmas 2020. gadam koncentrēt savus resursus nevis infrastruktūras nodrošināšanai, bet uzņēmuma darbības attīstīšanai. Kā finansējuma saņēmējs ir plānotas pašvaldības, to izveidotās iestādes, kapitālsabiedrības.

binārās opcijas uz m5

Pašvaldību infrastruktūra ir attīstāma integrēti ar komersantu plānotajiem ieguldījumiem. Tāpēc pašvaldību infrastruktūras attīstības plānošanai jānorit sadarbībā ar komersantiem un to plānotajam investīcijām, t.

  1. Meklēšana portālā | baltumantojums.lv
  2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
  3. Tirdzniecība pēc tendences vai līmeņiem
  4. Naudas pelnīšanas tiešsaistē principi
  5. Kā padarīt vienu bitcoin vienā dienā
  6. Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 1.

Lai padarītu biznesa procesus efektīvākus, veicinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, kā arī iespēju veiksmīgāk integrēties globālajā tirgū, pašvaldība var radīt vidi viedu risinājumu piemērošanai un inovācijas attīstībai. Līdz ar to pašvaldības var būt gan inovatīvo produktu patērētājs, piemērojot tos savā ikdienas darbā efektivitātes uzlabošanai sinerģija ar uzdevumu B. Pašvaldību specializēšanās konkrētu jomu viedo risinājumu testēšanā un testa teritoriju radīšanā uzņēmumiem var radīt labvēlīgus priekšnosacījumus straujākai ekonomiskai izaugsmei.

Noteiktas testa teritorijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu augstāku pievienoto vērtību un eksportspēju radītajiem risinājumiem, testa vidē tos adaptējot un integrējot savā starpā. Vienlaikus šāda vide kalpos kā investoru piesaistes instruments. Pašvaldību savstarpēja sadarbība, saskaņojot attīstības plānošanas dokumentus, kā arī īstenojot sadarbības vai reģionālā mēroga projektus, mazinātu konkurenci to starpā, veicinot efektīvāku viedo risinājumu ieviešanu un, iespējams, to eksportēšanu uz ārzemēm.

Atbalsts uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstībai vērsts uz to, lai piesaistītu vietējos un ārvalstu investorus, kā arī lai sekmētu jaunu uzņēmumu dibināšanu un esošu uzņēmumu paplašināšanos pašvaldības teritorijā. Turpmākā rīcība uzdevuma izpildei saistīta ar ES fondu finansējuma piesaisti, kā arī atbalsta sniegšanas nosacījumu izstrādi, t.

tendenču līnijas būvniecības paņēmieni

Atbalsta rezultātā plānots: 1. Atbalsts būtu sniedzams aizdevuma veidā caur akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūciju ALTUM", turpmāk - ALTUMkurš pie nosacījumu piemēram, noteikto rezultātu sasniegšana pēc projekta pabeigšanas 31 izpildes tiek pārveidots par grantu. Šis atbalsts būs papildinošs A.