Piemaksas aprēķināšanas iespēja, Piemaksu noteikšana un aprēķināšana | baltumantojums.lv

Cita veida atlidziba saistiba ar darbu.

 1. Piemaksu kontroles nosacījumi - kā izveidot? - Visma Community
 2. Darba samaksa un piemaksas Darba samaksa Darbiniekam ir tiesības saņemt regulāru atlīdzību par darbu — darba samaksu.
 3. Atsauksmes par binārajām opcijām 24opton
 4. Kā ātri nopelnīt miljardu dolāru
 5. Valsts darba inspekcija Zaiga Strode, Darba tiesību nodaļas vadošā juriskonsulte Jūsu sniegtais situācijas paraksts liecina, ka Jūsu darba alga ir eiro mēnesī, kā arī darba devējs saskaņā ar darba līgumu Jums izmaksā prēmiju, kuras apmērs tiek norādīts eiro.

Apskatisim, ko nozime katrs no šiem jedzieniem. Vienlaikus, ši jedziena saturs izriet no vairakam Darba likuma normam. Pirmkart, Darba likuma Piemaksas aprēķināšanas iespēja, Darba likuma Laika algas sistema algu rekina atbilstoši faktiski nostradatajam darba laikam neatkarigi no paveikta darba daudzuma, savukart akorda algu rekina tieši preteji — atbilstoši paveikta darba daudzumam, neatkarigi no laika, kada tas paveikts.

No šim tiesibu normam izriet, ka darba alga ir samaksa par paveikto darbu, atbilstoši nostradatajam laikam vai izpildita darba daudzumam, un ši samaksa nevar but mazaka par normativajos aktos noteikto.

Tatad, darba alga ir tieši saistama ar darbinieka pienakuma — kas nozīmē, ka opcija nav paredzēta darbu - izpildijumu. Tas liek secinat, ka darba alga ir galvenais darba samaksas elements, ta ka parejas darba samaksas sastavdalas - piemaksas, premijas un cita veida atlidziba saistiba ar darbu - tiek maksatas, iestajoties ipašiem apstakliem.

To pat var nebut, ja šie apstakli neiestajas. Darba algu no citam darba samaksas sastavdalam atškir ari tas regularais raksturs. Augstakas tiesas Senats, veicot Darba likuma tiesibu normu tulkojumu, ir noradijis, ka darba alga ir atlidziba piemaksas aprēķināšanas iespēja darbu, kuru likumdevejs ir imperativi noteicis izmaksat regulari[3].

Atbilstoši Latvijas Republikas Augstakas tiesas Senata skaidrojumam izmaksu regularitate neattiecas uz premijam un cita veida atlidzibu par darbu[4].

Lapas karte:

Darba likums nosaka, ka darba devejam darba samaksa ir piemaksas aprēķināšanas iespēja ne retak ka divas reizes menesi, ja puses nav vienojušas par darba samaksas izmaksu reizi menesi.

Tacu, ja darba samaksas izmaksas laiks nav noligts vai ta aprekinama par noteiktu laikposmu, darba samaksa piemaksas aprēķināšanas iespēja paveiktajam darbam izmaksajama pec darba pabeigšanas vai attieciga laikposma beigšanas, bet ne retak ka reizi menesi Darba likuma Tatad, Darba likums pieprasa darba devejam samaksu veikt ne retak ka reizi menesi. Ieverojot mineto, ir pamatoti atzit, ka darba alga ir darba samaksas pamatelements, gan tadel, ka ta ir tieši saistama ar darbinieka pienakumu veikt darbu, nevis kadiem ipašiem papildus apstakliem, gan tadel, ka normativie akti nosaka tas minimalo apmeru un darba devejam ir pienakums to izmaksat regulari.

Piemaksas Piemaksas var but noteiktas normativajos aktos vai pieligtas ar kopligumu vai darba ligumu. Tas ir darba algai papildus maksajamas summas, kas saistitas ar darbu noteiktos apstaklos — saistiba ar darbiniekam raditu papildus slodzi vai neertibam. Saskana ar Piemaksas aprēķināšanas iespēja likumu, darba devejam ir pienakums maksat piemaksas šados gadijumos: Piemaksu par papildu darbu — ja darbinieks lidztekus pamatdarbam pie ta paša darba deveja veic papildu darbu, piemeram, papildus saviem darba pienakumiem kolega prombutnes laika veic ari vina darba pienakumus; Piemaksu par darbu, kas saistits ar ipašu risku — ja darbinieks veic darbu, kas saskana ar darba vides risku novertejumu saistits ar paaugstinatu psihologisko vai fizisko slodzi vai paaugstinatu risku darbinieka drošibai un veselibai, ko nevar noverst vai samazinat lidz pielaujamam limenim ar citiem darba aizsardzibas pasakumiem.

 • Darba alga, piemaksa, prmija un cita veida atldzba saistb ar- Publications - Eversheds Sutherland
 • Ēkas variants
 • Papildu piemaksa par darbu – kā to aprēķina

Pienakumu darba devejam veikt darba vides risku novertejumu paredz Darba aizsardzibas likuma 7. Risks novertejams ne retak ka reizi gada[5] un šo novertejumu veic pats darba devejs, darba aizsardzibas specialists vai darba deveja piesaistits specialists vai institucija, iesaistot riska novertešana uzticibas personu vai nodarbinato parstavi un nodarbinato, kurš strada attiecigaja darba vieta un to parzina; Piemaksu piemaksas aprēķināšanas iespēja nakts darbu — ja darbinieks strada nakti, proti, darbinieks vairak neka divas stundas strada laikposma no pulksten 22 lidz 6; Piemaksu par virsstundu darbu — ja darbinieks darbu veic virs normala darba laika, piemeram, virs astonam stundam diena, ja darbiniekam noteikta astonu stundu darba diena.

Virsstundu darbs ir pielaujams, ja darbinieks un darba devejs par to vienojušies rakstveida. Piemaksu izmaksai, tapat ka darba algas izmaksai, ir imperativs raksturs — tas ir aprekinamas un maksajamas ikreiz, kad ir iestajušies augstak minetie apstakli.

pāva stratēģijas binārās iespējas

Premijas Premija ir papildu atalgojums, kas atkarigs no konkreta darbinieka pienacigas savu saistibu izpildes un darba rezultatiem. Premešanas institutam ir materialstimulejošs raksturs un atškiriba no darba algas premijas nav regulari un obligati aprekinamas un izmaksajamas summas, bet ir atziniba darbiniekam par labu un priekšzimigu darbu.

Darba devejam ir tiesibas lemt par izmaksajamas premijas apmeru[7] un to, vai premija vispar ir japieškir. Faktiski, premija pilda divas funkcijas: motive darbinieku sasniegt labakus darba rezultatus saistiba ar nakotne sasniedzamajiem rezultatiem un atalgo par ipaši labi paveiktiem darba pienakumiem saistiba ar pagatne sasniegtiem rezultatiem.

 • Darba samaksa un piemaksas – Mana baltumantojums.lv
 • Stratēģijas aploksne binārās opcijās
 • Piemaksu noteikšana un aprēķināšana | baltumantojums.lv

Piemeram, darba devejs pienem lemumu izmaksat darbiniekiem premijas, jo uznemums ir stradajis ar lielaku pelnu ka planots, vai ari darbinieks ir sasniedzis darba deveja uzstaditu merki. Pedeja laika premešanas sistemas uznemumos tiek veidotas tieši ar piemaksas piemaksas aprēķināšanas iespēja iespēja noluku: motivet katru darbinieku izpildit konkreti uzdotus merkus, tadejadi virzot uznemuma attistibu noteikta virziena un sekmejot uznemuma izaugsmi kopuma. Premijam atbilstoši augstak minetajam Augstakas tiesas Senata noradijumam, nav regulara rakstura.

Premiju izmaksas regularitate ari sapratigi nav paredzama, ta ka darba izpildijums ir atkarigs no darbinieka[8], turklat premiju izmaksu liela mera ietekme uznemuma finansialais stavoklis konkretaja laika perioda.

Portala lietotajs ir uzdevis jautajumu, vai premijai ir jabut naudas izteiksme, vai ari tas var but cits labums mantiska izteiksme.

Our global pages

Valsts darba inspekcijas amatpersonas savulaik ir paudušas viedokli, ka premijas un parejie darba samaksas komponenti var tikt izmaksati tikai nauda, pamatojot to ar Darba likuma Tapec premijai ka darba samaksas sastavdalai ari butu jabut izmaksatai naudas izteiksme.

Citviet literatura ir rodams viedoklis, ka atlidzibu par darbu var maksat ari citas lietas, atbilstoši Civillikuma Darba likuma Vadoties no ši noteikuma, raksta autore uzskata, ka nauda noteikti butu izmaksajama darba alga, jo tas minimalo apmeru Ministru kabinets nosaka nauda[12].

kā jūs patiešām varat nopelnīt naudu par binārām opcijām

Nauda izmaksajamas ari piemaksas, ta ka to apmers tiek rekinats no darba algas likmes vai akorddarba izcenojuma.

Savukart premijas un jo ipaši cita veida atlidzibu par darbu, kas var but noteikta dažadas formas, butu pielaujams maksat ari citas vertibas. Mineto neierobežo Valsts darba inspekcijas pieminetais Darba likuma Skatoties kopsakara Darba likuma Cita veida atlidziba saistiba ar darbu Ta ka atlidziba par darbu var but dažada rakstura, ne tikai darba algas, piemaksu vai premiju izskata, Darba likuma Cita veida atlidziba saistiba ar darbu ir tada atlidziba, kas tiek pieškirta piemaksas aprēķināšanas iespēja ar darba veikšanu, tacu neietilpst neviena no iepriekšminetajam darba samaksas kategorijam — proti, nav darba alga, piemaksa vai premija.

Darba samaksas galīgais aprēķins – nauda un informācija

Minetais jedziens Darba likuma nav skaidrots un nav ari pieminets citas Darba likuma tiesibu normas, tapec dod brivu valu ātra peļņa 30. To apliecina tiesibu piemerotaju atškirigie viedokli par ši jedziena saturu. Dala tiesibu piemerotaju cita veida atlidzibu saistiba ar darbu atzist tikai tad, ja šada atlidziba tiek maksata par darba pienakumu pildišanu[15].

variants no 10

Piemeram, darbiniekam ka atlidziba tiek maksata komisijas nauda procentos no darba deveja noslegto darijumu summas[16]. Otrs viedoklis ir, ka cita veida atlidziba saistiba ar darbu var but jebkads darba deveja maksajums vai labums darbiniekam.

pelnīt naudu internetā ir tikai nauda

Piemeram, par cita veida atlidzibu saistiba ar darbu butu atzistama darbinieka veselibas apdrošinašanas polises pieškiršana, atlaižu pieškiršana uznemuma produkcijai opciju konferences pakalpojumiem, dienesta automašinas pieškiršana, talruna pieškiršana, telefonsarunu apmaksa un pat Ziemassvetku davanas[17].

Autores ieskata, cita veida atlidziba saistiba ar darbu butu tulkojama paplašinati, ietverot taja jebkada veida atlidzibu darbiniekam konkreto darba attiecibu ietvaros, ja vien ta nav darba alga, piemaksa vai premija.

Tiesa par cita veida atlidzibu saistiba ar darbu atzinusi ari tadu atlidzibu, kas nav tieši saistama ar darba pienakumu veikšanu. Atbilstoši pedejo gadu tiesu praksei par cita veida atlidzibu saistiba ar darbu atzist ari tadu atlidzibu par darbu, kuru likums ir noteicis ipaši paredzetos gadijumos, kad darbinieks nav stradajis[18]. Tiesu prakse tieši noradits, ka par šadu atlidzibu uzskata: Darba likuma Atbilstoši šai tiesu prakses atzinai par cita veida atlidzibu saistiba ar darbu butu atzistama ari videja izpelna par laiku, kad darbinieks atrodas ikgadeja apmaksata atvalinajuma un papildatvalinajuma[24], atlidziba par neizmantoto ikgadejo atvalinajumu, izbeidzot darba tiesiskas attiecibas[25], atlidziba par laiku, kad darbinieks arstniecibas iestade nodod asinis[26], atlaišanas pabalsts[27], darba deveja darbiniekam izmaksata slimibas nauda[28] un citas Darba likuma vai citos piemaksas aprēķināšanas iespēja attiecibas regulejošos normativajos piemaksas aprēķināšanas iespēja paredzetas izmaksas darbiniekam no darba deveja, kuru aprekinašanas pamata ir videja izpelna, ja vien piemaksas aprēķināšanas iespēja jau netiek ietvertas darba algas, piemaksu vai premiju kategorija[29].

Darba samaksa un piemaksas

Ieverojot iepriekš mineto, cita veida atlidziba saistiba ar darbu tiek plaši tulkota, saistiba ar darbu pat var but visai attala — tik vien, ka darbinieks strada pie konkreta darba deveja. Ne tiesu prakse, ne ari tiesibu piemerotaju vidu nav izstradati ierobežojoši kriteriji ši jedziena konkretizešanai. Lidz ar to, cita atlidziba saistiba ar darbu faktiski ir jebkads darba deveja maksajums darba attiecibu konteksta, ja to piemaksas aprēķināšanas iespēja atzit par darba algu, piemaksu vai premiju.

Atbilstoši Darba likuma Cita veida atlidzibai saistiba ar darbu ir nozime, vertejot, vai tiek ieverota Darba likuma prasiba nodrošinat vienlidzigu darba samaksu viriešiem un sievietem par tadu pašu darbu vai vienadas vertibas darbu Darba likuma Atbildot uz portala lietotaja jautajumu, vai ari davanu piemaksas aprēķināšanas iespēja ir atzistama par premiju un tadejadi atbilstoši Darba likuma Ja ta ir atziniba par labi paveiktu darbu, ta ir premija, un tas vertiba piemaksas aprēķināšanas iespēja jaietver videjas izpelnas aprekina.

Darba samaksas aprēķina nosacījumi

Savukart, ja ta tiek pasniegta, piemeram, sakara ar darbinieka jubileju, ta ir uzskatama par cita veida atlidzibu saistiba ar darbu, kas videjas izpelnas aprekina neietilpst. SKC — 54 [2] Neimanis J. Darba samaksas jedziens. Jurista Vards, Nr. SKC —sk. SKC — [5] Ministru kabineta Darba vides risku noverte ne retak ka reizi gada, ka ari: SKC — 91 [8] Tirdzniecības programmatūra J.

Drica I. Par darba samaksas tiesisko noteikšanu un ar to saistitam problemam. Darba likuma komentari.