Saimnieciskā darbība ārvalstīs

Tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai, Komercķīlas likums

Likumā ir lietoti šādi termini: 1 komercķīlu reģistrs — komercķīlu datu bāze; 2 komercķīlu reģistra turētājs — Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā ved komercķīlu reģistru un nodrošina tā publiskumu; 3 reģistrācijai pakļautas lietas — Latvijas Republikā reģistrēti sauszemes transportlīdzekļi, mazizmēra kuģošanas līdzekļi airu laiva, motorlaiva, kuteris un ūdens motociklslidaparāti, pamatkapitāla daļas un valsts vienotajā dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrējamie dzīvnieki un ganāmpulki, kā arī nacionālās procedūras kārtībā reģistrētas preču zīmes, dizainparaugi, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas, piešķirtie Latvijas patenti un Eiropas patenti, kuros Latvija ir norādītā valsts un attiecībā uz kuriem Patentu valdes oficiālajā izdevumā ir publicēts tulkojums; 4 reģistrācijai pakļautu lietu reģistra turētājs — iestāde, kuras pienākumos ietilpst reģistrācijai pakļautu lietu reģistrācijas vešana.

nopelnīt naudu par jebkuru video internetā

Komercķīla 1 Komercķīla ir ķīlas tiesība, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai reģistrā. Komercķīlas priekšmets 1 Par komercķīlas priekšmetu var būt: 1 kustama ķermeniska vai bezķermeniska lieta tai skaitā prasījuma tiesībaskas pieder komersantam vai citai juridiskajai personai; 2 1.

Līgums, kas noslēgts pretēji šim aizliegumam, nav spēkā pret trešajām personām. Lietas, kas nevar būt par komercķīlas priekšmetu 1 Par komercķīlas priekšmetu nevar būt kuģis, finanšu instruments, kas iegrāmatots finanšu instrumentu kontā, kredītprasības Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē, finanšu līdzekļi, kā arī no čeka vai vekseļa izrietošs prasījums.

Kādi nodokļu aspekti ir jāņem vērā?

Komercķīlas devējs Komercķīlas devējs ir persona, kas piešķir komercķīlas tiesību. Ar komercķīlu nodrošinātais prasījums 1 Ar komercķīlu var nodrošināt jebkuru prasījumu, kā jau pastāvošu, tā arī tādu, kas no nodibinātas saistības var rasties nākotnē parādniekam atklāts kredīts.

Ja nav noteikti norunāts pretējais, komercķīla nodrošina ne tikai galveno prasījumu, bet arī blakus prasījumus. Prasījuma daļa, kas pārsniedz pielīgto maksimālo komercķīlas tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai apmēru, uzskatāma par nenodrošinātu prasījumu.

Īpaši komercķīlas tiesību pārejas gadījumi Komercķīlas tiesības pāriet uz prasījuma tiesībām uz: 1 apdrošināšanas atlīdzību, ja komercķīlas tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai ir apdrošināts; 2 izmaksu, kas pienākas dalībniekam akcionāram, biedramja komercķīlas priekšmets ir pamatkapitāla daļas, akcijas vai kādi ir visefektīvākie bināro opciju rādītāji un tās pamatkapitāla samazināšanas rezultātā tiek dzēstas vai to emitents tiek likvidēts; 3 atlīdzību, kas saņemta, neatļauti atsavinot ieķīlāto mantu, ja tās ieguvējs ir labticīgs.

II nodaļa Komercķīlas nodibināšana un reģistrācija 9. Komercķīlas nodibināšana 1 Komercķīlu nodibina uz līguma vai tiesas nolēmuma pamata un reģistrē komercķīlu reģistrā atbilstoši šā likuma prasībām.

Dalība pasākumā gan darba devējiem, gan darba meklētājiem ir bez maksas! Lai piedalītos tiešsaistes darba dienā, darba devējam ir jāizveido savs profils Eiropas darba dienu platformā  www.

Komercķīlas ņēmējs var celt personīgu prasību pret komercķīlas devēju. Prasības priekšmets ir reģistrācija, un neviena n o pusēm nevar bez otras puses piekrišanas atkāpties no saistības tāpēc, ka komercķīla nav reģistrēta.

reālas naudas vietnes internetā

Pirmtiesība šādai komercķīlai tiek noteikta no reģistrācijas brīža. Komercķīlas priekšmets šajā gadījumā ir parādnieka manta, uz kuru jau ir nodibināta komercķīla, un ķīlas atbildības apmērs ir piedzenamā summa. Komercķīlu reģistrā ierakstāmās ziņas 1 Komercķīlu reģistrā ieraksta šādas ziņas: 1 tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai devēja un komercķīlas ņēmēja nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs fiziskajai personai — vārds, uzvārds, adrese, kurā tā ir sasniedzama, un personas kods; ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi ; 2 komercķīlas reģistrācijas numurs; 3 ieķīlātās mantas apraksts un raksturojums atbilstoši pieteikumā norādītajai informācijai; 4 summa euro, līdz kurai sniedzas ķīlas atbildība; 5 ziņas par komercķīlas dzēšanu; 6 tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai ieraksta izdarīšanas datums.

tomsett michael akciju noslēpumu opcijas

Ja kāda no minētajām tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai nav iekļauta pieteikumā, komercķīlas ņēmējs nevar izlietot komercķīlas tiesību un komercķīla uz šīm lietām nav spēkā pret trešajām personām. Komercķīlas ņēmējam ir šā likuma 9. Ieraksta izdarīšana komercķīlu reģistrā Ierakstus komercķīlu reģistrā izdara uz ieinteresētās personas pieteikuma pamata.

Pieteikumu veidlapas un to aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Izslēgts ar Pieteikumam pievienojamie dokumenti 1 Pieteikumam pievieno komercķīlas līgumu un dokumentu, no kura izriet nodrošināmais prasījums. Pieteikuma iesniegšana 1 Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus komercķīlu reģistra turētājam iesniedz elektroniski, izmantojot komercķīlu reģistra turētāja norādīto tiešsaistes formu.

 • В южных пределах обиталища октопауков обнаружилось очень мало строений.
 • В одном жили мы, в другом - птицы, а в третьем обитали ваши сородичи.
 • Ну как, тебе .
 • Я не буду слушать его, - малышка проявила удивительный такт, - не хочу, чтобы вы с папочкой ссорились.

Ja pieteikums tiek noformēts uz tiesas nolēmuma pamata 9. Komercķīlu reģistra turētāja amatpersona pārbauda šo personu rīcībspēju un pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu.

Komercķīlas likums

Par pieteikuma iesniegšanu komercķīlu reģistra turētāja amatpersona taisa apliecinājumu, kurā personas apliecina, ka komercķīlu reģistra turētājam iesniegtais pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst to sniegtajai informācijai. Pieteikuma izskatīšana 1 Komercķīlu reģistra turētājs saņemtos pieteikumus reģistrē to iesniegšanas secībā, norādot saņemšanas datumu un piešķirto lietvedības reģistrācijas numuru.

padomnieks bināro opciju jautājumos q opton

Ja ir saņemti vairāki viena komercķīlas devēja pieteikumi, vispirms izskatāms agrāk saņemtais pieteikums. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta.

Jāaizpilda iesniegums par VID informācijas sistēmas lietotāju  -iemnorādot šādu informāciju: EDS klientu — juridisku tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai fizisku personu, par kuru tiks iesniegti dokumenti; tiesību pārvaldnieku — lietotāju, kurš varēs gan strādāt sistēmā patstāvīgi, gan rediģēt savas un citu lietotāju tiesības un iestatījumus ir iespējami vairāki tiesību pārvaldnieki ; EDS lietotāju — fizisku personu, kura strādās sistēmā tiesību pārvaldnieka piešķirto tiesību ietvaros; IP adresi — neobligāts lauks, kurā norāda IP adresi vai IP adreses masku, ja ir nepieciešamība ierobežot konkrēta lietotāja pieeju EDS tikai no viena datora vai viena tīkla datoriem. Lai kļūtu par Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas EMCS lietotāju, jāaizpilda  iesniegums par elektronisko administratīvo dokumentu un citu ziņojumu iesniegšanu EMCS. Lai kļūtu par muitas informācijas sistēmu lietotāju, jāaizpilda iesniegums par VID muitas informācijas sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu un papildu vienošanās.

Ja mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas tiek iesniegts pieteikums, kurā ir novērsti konstatētie trūkumi, valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā.

Komercķīlas reģistrācijas papildu noteikumi, ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta lieta 1 Ja komercķīlas priekšmets ir reģistrācijai pakļauta lieta, pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļautu lietu reģistrā.

Komercķīlu reģistra turētājs pārbauda minēto informāciju un to, vai saskaņā ar reģistrācijai pakļautu lietu reģistra informāciju nav juridisku šķēršļu komercķīlas nodibināšanai. Ja netiek izpildīts šis noteikums, komercķīlas ņēmējs grozījuma reģistrāciju var prasīt tiesas ceļā. Izmaiņas komercķīlu reģistra ierakstos 1 Pieteikumu par izmaiņām komercķīlu reģistra ierakstos paraksta komercķīlas ņēmējs un komercķīlas devējs, ja šajā pantā nav tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai citādi.

 • Elektroniskās deklarēšanas sistēma | Valsts ieņēmumu dienests
 • С внешним миром нас теперь связывает только этот поганый вагон, - ответил Макс.
 • Я знаю, - ответила Николь.
 • Ведь вокруг ничего не происходит.
 • Valsts ieņēmumu dienests |
 • Почему ты так считаешь.
 • Pilnībā tiešsaistē izpildāmi e-pakalpojumi – Mana baltumantojums.lv

Pieteikumu noformē un iesniedz šā likuma Ja tiek grozīts nodrošinātais prasījums, pieteikumam pievieno tā dokumenta grozījumu tekstu, no kura izriet nodrošinātais prasījums. Ja esošais komercķīlas ņēmējs reorganizācijas rezultātā ir beidzis pastāvēt, pieteikumu paraksta tikai jaunais komercķīlas ņēmējs.

Saimnieciskā darbība ārvalstīs - KPMG Latvia

Komercķīlu reģistra atklātība 1 Jebkura persona par maksu var iepazīties ar komercķīlu reģistra ierakstiem, ar iesniegtajiem komercķīlas reģistrācijas pieteikumiem un saņemt izrakstus no komercķīlu reģistra ierakstiem un iesniegtajiem reģistrācijas pieteikumiem. Ieraksta labošana 1 Ja komercķīlu reģistra ierakstos tiek konstatēta pārrakstīšanās kļūda vai neatbilstība reģistrācijas pieteikumam, kļūdu izlabo pēc komercķīlu reģistra turētāja vai ieinteresētās personas iniciatīvas.

Komercķīlu reģistra turētājs par konstatēto kļūdu informē komercķīlas devēju un visus komercķīlas ņēmējus un nosaka termiņu atsauksmes iesniegšanai. Atbildes neiesniegšana vai noraidoša atsauksme nav šķērslis kļūdas labošanai. Acīmredzamas kļūdas var izlabot, nepieprasot atsauksmi. Valsts nodeva 1 Par ierakstu izdarīšanu komercķīlu reģistrā maksājama valsts nodeva.

Pilnībā tiešsaistē izpildāmi e-pakalpojumi

Ministru kabinets var noteikt to personu loku, kas pilnīgi vai daļēji ir atbrīvotas no valsts nodevas tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai. Komercķīlas devēja tiesības Ar ieķīlāšanu neizbeidzas komercķīlas devēja īpašumtiesības uz ieķīlāto lietu.

Ja puses nav vienojušās citādi, komercķīlas devējs ieķīlāto lietu var valdīt un lietot, kā arī patērēt savām vajadzībām vispārpieņemto normu ietvaros, kamēr komercķīlas devējs to labprātīgi nenodod valdīt komercķīlas ņēmējam vai kamēr viņu tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai to nepiespiež tiesas ceļā. Komercķīlas ņēmēja tiesības un pienākumi, ja komercķīlas priekšmets nodots viņa valdījumā 1 Komercķīlas ņēmējam visu to laiku, kamēr ieķīlātā lieta atrodas viņa valdījumā, jārūpējas par to kā gādīgam saimniekam.

Uzskatāms, ka ieķīlātā lieta atrodas komercķīlas ņēmēja valdījumā, ja valdījums nodibināts atbilstoši Civillikuma Turklāt tiesība aizturēt lietu neaptver tiesību to pārdot cita prasījuma nolīdzināšanai.

Saimnieciskā darbība ārvalstīs

Svešas lietas ieķīlāšanas sekas 1 Ja kāds labticīgi pieņem par komercķīlu sava prasījuma nodrošināšanai tādu kustamu tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai, kuru īpašnieks labprātīgi uzticējis komercķīlas devējam, tad komercķīlas tiesība paliek spēkā.

Atprasīšanas gadījumā komercķīlas tiesība izbeidzas un komercķīlas ņēmējs savu prasījumu, kā arī prasību par izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanu var vērst tikai pret komercķīlas devēju.

mans mc binārajām opcijām

Komercķīlas pirmtiesība 1 Komercķīlas devējs uz vienu un to pašu komercķīlas priekšmetu var piešķirt vairāk nekā vienu komercķīlu, ja atkārtotas ieķīlāšanas aizliegums neizriet no iepriekš reģistrēta komercķīlas līguma. Pirmtiesības tiešsaistes ienākumu reģistrēšanai reģistrācijas pieteikumu paraksta vienošanās aktā pilnvarota persona, un tam pievieno visu to komercķīlas ņēmēju piekrišanu, kuriem mainās komercķīlas pirmtiesība vai kuru intereses tiek aizskartas.

Attiesāšana un trūkumi Ja lietu, ko komercķīlas ņēmējs saņēmis par komercķīlu labticīgi, trešā persona attiesā vai lietā izrādās tādi būtiski trūkumi, kuri tās vērtību samazina tiktāl, ka šī vērtība nesasniedz ar to nodrošināmā prasījuma apmēru, komercķīlas ņēmējam ir tiesības visu viņam no tā radušos zaudējumu atlīdzību prasīt no komercķīlas devēja.

Komercķīlas pārvaldnieks 1 Reģistrētai komercķīlai komercķīlas ņēmējs jebkurā brīdī var iecelt komercķīlas pārvaldnieku.

Elektroniskās deklarēšanas sistēma

Par komercķīlas pārvaldnieku var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona. Komercķīlas pārvaldnieka iecelšana 1 Komercķīlas pārvaldnieka iecelšanu reģistrē komercķīlu reģistrā.

Ja komercķīlas pārvaldnieka iecelšanu reģistrē vienlaikus ar komercķīlas nodibināšanu, ziņas par pārvaldnieku iekļauj komercķīlas reģistrācijas pieteikumā.

Ja komercķīlas pārvaldnieka iecelšanu reģistrē vēlāk, to reģistrē uz komercķīlas ņēmēja rakstveida pieteikuma pamata. Šajā gadījumā pirms komercķīlas pārvaldnieka iecelšanas reģistrācijas komercķīlas ņēmējs par to rakstveidā informē komercķīlas devēju.

kāds ir bitkoina kurss

Ja pirmais komercķīlas ņēmējs nevēlas realizēt šīs savas tiesības, viņš var tās nodot citam komercķīlas ņēmējam, ievērojot komercķīlas pirmtiesību. Komercķīlas pārvaldnieka pilnvaras 1 Komercķīlas pārvaldniekam ir tiesības darboties komercķīlas ņēmēja vārdā visās attiecībās, kas izriet no likuma un komercķīlas līguma, bet izdarīt pārjaunojumus, atteikties no kādām tiesībām vai izlietot komercķīlas tiesību pārvaldnieks drīkst tikai tad, ja tas īpaši norādīts pilnvarojumā.

Citi pilnvaru ierobežojumi ir spēkā pret trešajām personām tikai tad, ja šīs personas zinājušas vai tām bija jāzina par šādiem ierobežojumiem.

Arī komercķīlas ņēmēja — fiziskās personas — nāve un komercķīlas ņēmēja — juridiskās personas — beigšana pastāvēt pati par sevi neizbeidz komercķīlas pārvaldnieka pilnvaras. Tās paliek spēkā, un līdz ar ieķīlātās mantas pāreju jaunieguvējam komercķīlas pārvaldnieka rīcība kļūst saistoša jaunieguvējam.

Komercķīlas pārvaldnieka atcelšana un pilnvaru izbeigšanās 1 Komercķīlas pārvaldnieka pilnvaras izbeidzas ar komercķīlas tiesības izbeigšanos.

Pensijas mantošana

Komercķīlas līgumā puses var paredzēt arī īsāku paziņošanas termiņu. Pirms komercķīlas pārvaldnieka pilnvaru izbeigšanās reģistrācijas komercķīlas ņēmējs par to rakstveidā informē komercķīlas devēju.