Semināri, apmācību iespējas, pieredzes apmaiņas braucieni

Apmaiņas apmācības tirdzniecība

Ievads Starptautiskai noziedzībai var stāties pretī vienīgi ar pārrobežu sadarbību, policijai, muitai, robežsardzei un citām iestādēm strādājot kopā.

Ja šīs iestādes nebūs pienācīgi apmācītas un ja nebūs pietiekamas uzticēšanās starp tām, šāda sadarbība nebūs efektīva. Jau ir gūti ievērojami panākumi apmācības īstenošanā ES pārrobežu jautājumos. Piemēram, jau ir izstrādātas un vairākus gadus tiek īstenotas tiesībaizsardzības amatpersonu kopīgas mācību programmas un apmaiņas programmas.

Vairāk nekā dalībnieku ES apmācības dalībnieku skaits apmaiņas apmācības tirdzniecība — pagājušajā gadā CEPOL bija reģistrēti vairāk nekā mācību pasākumu dalībnieku, bet Frontex — Tomēr nepieciešami turpmāki pasākumi, piemēram, lai palielinātu ES policijas sadarbības instrumentu nozīmi un to ES aģentūru lomu, kas izveidotas, lai sniegtu atbalstu tiesībaizsardzības dienestiem cīņā pret noziedzību.

Social links

Pieejamie resursi būtu jāizmanto vairāk amatpersonām, lai pilnībā īstenotu to potenciālu. Apmācībai būtu jāatbilst apmācības vajadzībām un stingrāk jāatbalsta prioritātes, piemēram, cīņu ar kibernoziedzību[1] apmaiņas apmācības tirdzniecība narkotiku un cilvēku tirdzniecību, par ko operatīvās sadarbības jomā panākta vienošanās ES līmenī.

bināro opciju tirdzniecības rādītājs zenitubbo bitcoin maku uzticams

Lai panāktu saskanīgu pieeju apmācībai, kas atbilstu augstākajiem kvalitātes standartiem ES līmenī, nepieciešama efektīva sadarbība starp dalībvalstīm un ES aģentūrām, ņemot vērā starptautisko organizāciju, piemēram, Interpola un ANO, darbību. Tādēļ šajā paziņojumā tiek ierosināta Eiropas Tiesībaizsardzības apmācības shēma turpmāk — LETS vai Apmācības shēmalai sniegtu tiesībaizsardzības amatpersonām zināšanas un prasmes, kas tām nepieciešamas pārrobežu noziedzības efektīvai novēršanai apmaiņas apmācības tirdzniecība apkarošanai, šajā nolūkā efektīvi sadarbojoties ar saviem kolēģiem ES.

Apmācības shēmas mērķis ir panākt efektīvāku ES rīcību, reaģējot uz kopīgiem uzdevumiem drošības jomā, uzlabot policijas darbības standartus visā ES un veicināt kopīgas tiesībaizsardzības kultūras attīstību, tādējādi stiprinot savstarpēju uzticēšanos un sadarbību.

Tās nolūks ir apzināt un risināt trūkumus pašreizējā tiesībaizsardzības apmācībā par pārrobežu jautājumiem, atbalstot un vajadzības gadījumā koordinējot apmācības sniegšanu Eiropas un valstu izcilības centros. Apmācības shēma ir atbilde uz Stokholmas programmā[2] ietverto Eiropadomes aicinājumu pastiprināt apmācību par jautājumiem attiecībā uz Savienību un padarīt to sistemātiski pieejamu visu attiecīgo tiesībaizsardzības profesiju pārstāvjiem, un uz Eiropas Parlamenta aicinājumiem izveidot spēcīgāku ES sistēmu tiesu iestāžu un policijas apmācībai[3].

Tās mērķis ir panākt, lai · tiesībaizsardzības sadarbības instrumenti, ko ES ir laika gaitā izstrādājusi, piemēram, Prīmes informācijas apmaiņa[4] un Eiropola kriminālizlūkdatu bāzes, būtu labāk zināmas un tiktu izmantotas gan divpusējos, gan daudzpusējos dalībvalstu kontaktos; · ES tiesībaizsardzības amatpersonām būtu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai stātos pretī starptautiskiem noziegumiem, kas apmaiņas apmācības tirdzniecība vislielāko kaitējumu cietušajām personām un sabiedrībai kopumā; · tiktu pienācīgi apmācītas tiesībaizsardzības amatpersonas, kas apmaiņas apmācības tirdzniecība ar trešām valstīm vai piedalās ES civilajās misijās trešās valstīs.

Apmaiņas tehnoloģiju centrs: atsauksmes, apmācība, darbs - Tirdzniecību -

Šajā paziņojumā ierosinātā Apmācības shēma attiecas uz visu pakāpju tiesībaizsardzības amatpersonām, sākot no policijas amatpersonām līdz robežsargiem un muitas amatpersonām, kā arī attiecīgā gadījumā citām valsts amatpersonām, piemēram, prokuroriem[5].

Apmācības shēmas veicinātajām vai tās ietvaros sniegtajām mācībām būtu jāpilnveido esošā apmācība valstu un ES apmaiņas apmācības tirdzniecība, un tās būtu jābalsta uz apmācības vajadzību regulāriem novērtējumiem. Apmācība būtu jāsniedz, izmantojot modernus, efektīvus mācību līdzekļus, piemēram, specializētus kursus, kopīgas mācību programmas, tīmeklī balstītus mācību materiālus un apmaiņas programmas.

populārākās platformas tirdzniecībai biržā satoshi kā dabūt cenu

Lai īstenotu šajā paziņojumā paredzētos apmācības pasākumus, ir nepieciešama ES aģentūra, kurai ir attiecīgas juridiskas pilnvaras un nepieciešamie resursi. Tādēļ Komisija līdztekus šim paziņojumam ierosina jaunu Eiropola tiesisko regulējumu, piešķirot tam pilnvaras apmācības jomā, kas ir plašākas nekā tās ir CEPOL — pašlaik vienīgajai ES aģentūrai, kas ir ekskluzīvi atbildīga par tiesībaizsardzības apmācību.

Vienlaikus slēdzot CEPOL, tiks radīta sinerģija, jo apmācība tiks pietuvināta operatīvajam darbam un iekļauta plašākā struktūrā, un samazināsies administratīvās izmaksas, atbrīvojot līdzekļus, lai gūtu vairāk rezultātu Apmācības shēmas ietvaros. Tādēļ paredzams, ka Apmācības shēmu īstenos jauns Eiropola apmācības direktorāts — Eiropola akadēmija, īpašu uzmanību pievēršot kvalitātes standartiem. Shēmas īstenošanai būs nepieciešama apmaiņas apmācības tirdzniecība augstāko mācību iestāžu, valstu robežsardzes un muitas augstāko mācību iestāžu tīkla turpmāk — valstu augstāko mācību iestāžu tīklsEiropola akadēmijas apmaiņas apmācības tirdzniecība citu TI aģentūru, īpaši Frontex, kopīga darbība.

Komisija galvenokārt uzraudzīs, kā notiek īstenošana. Šajā paziņojumā izmantotas atziņas no CEPOL veiktās pašreizējās situācijas apzināšanas apmācības vajadzību un snieguma jomā[6], apspriešanās ar dalībvalstu ekspertiem un TI aģentūrām četrās ekspertu sanāksmēs un trīs konferencēm, kurās piedalījās Eiropas Parlamenta locekļi, Eiropola akadēmija būs koordinējošā ES vienība tiesībaizsardzības apmācības jomā.

Tomēr Frontex joprojām būs atbildīga par robežsargu apmācību saskaņā ar tās tiesisko regulējumu. ES stratēģiskās prioritātes noziedzības un drošības jomā un apmācību trūkums 2. Pašreizējā situācija ES apmācību jomā Visās dalībvalstīs pastāv struktūras tiesībaizsardzības amatpersonu apmācībai, kā arī sistemātiskai sadarbībai ar ES aģentūrām TI jomā.

ES līmenī tiesībaizsardzības amatpersonu apmācības jomā darbojas šādas aģentūras. CEPOL cieši sadarbojas ar valstu augstāko mācību iestāžu tīklu. Tomēr šāda apmācība CEPOL juridisko pilnvaru ierobežojumu dēļ ir pieejama vienīgi augstākajām policijas amatpersonām, un ierobežoto budžeta līdzekļu dēļ kursu skaits ir ierobežots.

Eiropols cieši sadarbojas ar CEPOL, rīkojot kursus CEPOL ietvaros, un ir izstrādājis vairākas kursu programmas saistībā ar noziedzības analīzi un konkrētiem noziedzības veidiem, piemēram, kibernoziedzību.

Ko saka mūsu dalībnieki

Frontex ir apmaiņas apmācības tirdzniecība pilnvaras apmācīt robežsargus[8], un tā ir izstrādājusi kopīgu mācību programmu, ko īsteno dalībvalstis, tostarp robežsardzes kvalitātes sistēmu[9]. Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai OLAF ir divas īpašas programmas apmācībai par cīņu pret euro viltošanu un par ES finansiālo interešu aizsardzību.

interneta vietņu ieņēmumu vērtējums akreditācijas iespēja

Pamattiesību aģentūra FRA piedāvā policijas mācībspēkiem mācību līdzekļus pamattiesību jomā. Valstu līmenī, kurā joprojām notiek lielākā daļa tiesībaizsardzības amatpersonu apmācības, parasti tiek aptverti specializēti jautājumi, piemēram, narkotiku tirdzniecība, kibernoziedzība, finanšu noziegumi un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, pārrobežu organizēto noziegumu izmeklēšana, ES tiesību kad tiks slēgtas binārās opcijas, un apmācība bieži tiek īstenota dalībvalstu divpusējās sadarbības ietvaros.

Tomēr apspriešanās ar ekspertiem nepārprotami liecināja, ka šajās jomās ar ES atbalstu nepieciešama plašāka apmācība. Starptautiskā līmenī tādas organizācijas kā Interpols un Apvienoto Nāciju Organizācija ANO piedāvā apmācību tiesībaizsardzības, pretterorisma un krīzes pārvaldības jomā. Interpols rīko e-mācības par dažādām tēmām, piemēram, narkotiku izmeklēšana, nopratināšana un ar terorismu saistītas tēmas.

ANO piedāvā dažādus kursus krīzes pārvaldības jomā. Kaut arī šie kursi ir vērtīgi ES tiesībaizsardzības aģentūrām kā citas apmācības papildinājums, tie reti aptver īpašos ES instrumentus un parasti netiek izstrādāti, īpaši ņemot vērā ES policijas darbības standartus.

Apmācības nepieciešamība ES opciju līnijas indikators un ārējās prioritārajās jomās Efektīvas pārrobežu tiesībaizsardzības sadarbības pamatā ir pamatzināšanu sniegšana amatpersonām par ES policijas darbības kontekstu un pieejamajiem līdzekļiem, piemēram, Eiropolu un Eurojust vai apmaiņas instrumentiem, piemēram, Prīmes lēmumiem[10].

Zināšanas un izpratne par pārrobežu policijas darbību nepārprotami ir pamats amatpersonām, kam jāiesaistās pārrobežu sadarbībā gan divpusējā, gan daudzpusējā līmenī, un savstarpējas apmaiņas apmācības tirdzniecība veidošanai.

bināro opciju dāvana 100 kā ātri nepelnīt miljonu

ES ir izvirzījusi prioritātes rīcībai pret kopīgiem draudiem smagās un organizētās noziedzības, terorisma, kibernoziedzības, robežu drošības un krīzes pārvaldības jomās. Šīs prioritātes tiks regulāri pārskatītas, pamatojoties uz Smagās un organizētās noziedzības draudu izvērtējumu SOCTAko Apmaiņas apmācības tirdzniecība veic ik pēc četriem gadiem sākot no Lai mazinātu šo draudu nodarīto kaitējumu un sniegtu atbalstu operatīvajām prioritātēm cīņā pret tiem, par kurām panākta vienošanās ES līmenī, vajadzības gadījumā būtu jāsniedz specializēta apmācība.

ES uzņemas atbildību par atbalsta sniegšanu spēju veidošanai trešās valstīs ar padomdevēju un konsultāciju palīdzību un palīdzot veidot ilgtspējīgas civilās policijas struktūras, kas darbojas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Katru gadu misijās uz tādām vietām kā Dienvidsudānu, Kosovu, Nigēru un Irāku Šajās misijās tiesībaizsardzības galvenā uzmanība tiek pievērsta policijas darbībai, tiesiskumam, civilai pārvaldei un civilai aizsardzībai.

Dalībvalstis ar trešām valstīm sadarbojas arī divpusēji, lai sniegtu palīdzību tiesībaizsardzības spēju veidošanā apmaiņas apmācības tirdzniecība, kur ir iesaistīta ES, piemēram Ziemeļāfrikas jaunajās demokrātijās. Apmācības trūkumi Neraugoties uz valsts, ES un starptautisko procesa dalībnieku pūliņiem un to apmaiņas apmācības tirdzniecība, joprojām pastāv būtiska neatbilstība starp apmācības vajadzībām un pašlaik ES pieejamo apmācību[11].

2. LĪMEŅA AUTOMATIZĒTĀS TIRDZNIECĪBAS PIEREDZES APMAIŅA - Admiral Markets

Dalībvalstu apmācības programmas parasti aptver pamatzināšanas par ES instrumentiem un ES dimensiju policijas ikdienas darbībā, tomēr to standarti ne vienmēr ir saskanīgi. Tiesībaizsardzības iestādes un ES aģentūras ir norādījušas, ka trūkst kvalificētu mācībspēku un saskaņotu mācību materiālu par pārrobežu izmeklēšanām.

Ļoti pieprasīta ir apmācība, dienas tirdzniecība ar tendenci rīko ES aģentūras par konkrētām policijas darbības tēmām, piemēram, finanšu noziegumiem, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, cilvēku tirdzniecību un narkotiku tirdzniecību. Ja šādu apmācību koordinētu un sniegtu Eiropola akadēmija, samazinātos izmaksas, jo mazinātos vajadzība katrai dalībvalstij ieguldīt līdzekļus līdzīgās programmās. Apmaiņas programmas policijas, robežsardzes un muitas amatpersonām, kurām ir izmeklēšanas pilnvaras, jau tagad palīdz izplatīt labo praksi un stiprināt uzticēšanos.

Ja ir pieejami līdzekļi, šādas programmas būtu jādara plašāk pieejamas, principā visu pakāpju amatpersonām un starp visām aģentūrām, kas ietilpst Apmācības shēmas darbības jomā.

Pieredzes apmaiņas vizītes

Vispārīgākā kontekstā visām apmaiņas apmācības tirdzniecība amatpersonām, kas ir iesaistītas pārrobežu sadarbībā, ir būtiski nepieciešamas valodu prasmes, tostarp angļu valodas, kuru arvien vairāk lieto pārrobežu sadarbībā. Tomēr joprojām daudzās dalībvalstīs ir pārāk maz amatpersonu, kuru valodu prasmes ir pietiekami augstā līmenī. Apmācībai pirms nosūtīšanas civilās misijās bieži trūkst koordinācijas un standartizācijas, kā rezultātā nosūtīto darbinieku sagatavotībā vērojamas nepieļaujamas atšķirības.

tirdzniecības centru darbības princips ko nozīmē fiat

Turklāt trešām valstīm, kuras lūdz palīdzību tiesībaizsardzības apmaiņas apmācības tirdzniecība veidošanā, ir iespējams sniegt saskanīgāku un efektīvāku palīdzību, piedāvājot apmācību vai zināšanu un labās prakses apmaiņu. Kopumā ES trūkst pārredzamas ES līmenī darbojošos mācībspēku kvalitātes sistēmas un sistemātiska veida, kā apzināt un risināt stratēģiskās apmācības vajadzības, kuras arvien mainās.

Četras ES apmācības daļas Lai veicinātu to apmācības un mācību iespēju izstrādi, sniegšanu un izvērtējumu, kuras nepieciešamas ES pārrobežu tiesībaizsardzības uzdevumu risināšanai, Apmācības shēmā galvenā uzmanība būtu jāpievērš zināšanu, prasmju un kompetenču[12] uzlabošanai četrās daļās. Tās ietver gan vispārējas zināšanas, gan ļoti specializētas kompetences, un visas balstās uz esošo apmācību valsts, ES un starptautiskā līmenī. Pamatzināšanas apmaiņas apmācības tirdzniecība tiesībaizsardzības ES dimensiju Ikvienai no ES 1,9 miljoniem tiesībaizsardzības amatpersonu[13] kādā karjeras posmā var nākties strādāt ar pārrobežu noziedzību.

Zināšanas par ES un policijas darbības pārrobežu aspektiem ir pamatkompetence saistībā ar operatīvo efektivitāti un karjeras attīstību. Šajās zināšanās būtu jāietver efektīvas tiesībaizsardzības sadarbības principi, pamattiesības, Eiropola, Frontex un Eurojust loma un ES informācijas pārvaldības līdzekļu un kanālu, piemēram, Zviedrijas iniciatīvas[14] un Šengenas Informācijas sistēmas[15] izmantošana.

EUR-Lex - DC - LV

Bez tām pastāv risks, ka pārrobežu policijas darbībā būs vērojama būtiska neefektivitāte. Tādēļ visu pakāpju tiesībaizsardzības amatpersonām būtu jāizstrādā tiesībaizsardzības ES konteksta zināšanu un prasmju standarta minimuma līmenis.

NEEW Prezentācija, Biznesa Apmācība (21.05.2020)

Tam vajadzētu veicināt kopīgas tiesībaizsardzības kultūras attīstību. Komisija rosinās dalībvalstis ieviest šo kompetenci savā amatpersonu sākotnējā un profesionālajā apmācībā un mācību dienās amatpersonām, kas jau strādā.

Eiropola akadēmija uzraudzīs un izvērtēs pēcpasākumus, un rezultāti ik pēc trim gadiem tiks ietverti Komisijas ziņojumā skatīt 5.

Aizvēsture

Efektīva divpusējā un reģionālā sadarbība Policijas pārrobežu darbību sekmes ir daļēji atkarīgas no tiesībaizsardzības amatpersonu spējām piemērot ES un starptautiskos instrumentus, piemēram, Eiropas Apcietināšanas orderi[16], tiesiskās palīdzības lūgumus[17] un atpakaļuzņemšanas procedūras[18].

Tiesībaizsardzības amatpersonām arī vajadzētu būt specifiskākām zināšanām par divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un spējām sazināties attiecīgajās valodās, apzinoties kultūras atšķirības un delikātos jautājumus. Dalībvalstis tiks rosinātas sniegt atbilstīgu valsts līmeņa apmācību padziļinātā līmenī salīdzinājumā ar 1.