Laidienu arhīvs

Iespēju uzskaite grāmatvedībā. Grāmatvedība | baltumantojums.lv

Noteikumi nosaka grāmatvedības uzskaites kārtību: 1.

iespēju uzskaite grāmatvedībā

Valsts kasei — papildus šā punkta 1. Valsts ieņēmumu dienestam — papildus šā punkta 1. Šo noteikumu 1. Šie noteikumi neattiecas uz: 3. Noteikumos lietoti šādi termini: 4.

iespēju uzskaite grāmatvedībā

Būtiskums ir atkarīgs no attiecīgā posteņa vai kļūdas lieluma un rakstura, ņemot vērā informācijas nesniegšanas vai nepareizās uzrādīšanas konkrētos apstākļus; 4. Šie darījumi ietver ar pakalpojumu sniegšanu, preču pārdošanu saistītos ieņēmumus un izdevumus, ieņēmumus un izdevumus par aktīvu lietošanu piemēram, procenti, autoratlīdzība un dividendes vai tamlīdzīgi maksājumikā arī ieņēmumus un izdevumus par iespēju uzskaite grāmatvedībā, kas attiecas uz šajā apakšpunktā minētajiem darījumiem; 4.

Šie darījumi ietver nodokļu, nodevu, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu un citu maksājumu budžetā ieņēmumus un maksājumus, pārvedumus, tai skaitā transfertus piemēram, valsts budžeta mērķdotācijas, Eiropas Savienības projektu ietvaros plānotie transfertidotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzību, saistību dzēšanu, mantojumus, dāvinājumus, ziedojumus, soda naudas, kavējuma naudu un naudas sodus; 4.

Finanšu pārskatu konsolidācijā iesaistītās iestādes ievēro ministrijas, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības vienoto grāmatvedības uzskaites kārtību un kontu plānu. Ministrija, centrālā valsts iestāde vai pašvaldība apstiprina grāmatvedības kontu plānu, lai uzskaitītu aktīvus un pasīvus, iespēju uzskaite grāmatvedībā aktīvus iespēju uzskaite grāmatvedībā iespējamos pasīvus, izmaiņas tajos un darījumus un kvalitatīvi sagatavotu pārskatus.

Par grāmatvedību

Kontu plāna shēmu analītiskās uzskaites nodrošināšanai var papildināt ar papildu zīmēm. Grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniedzējs var izstrādāt vienotu grāmatvedības uzskaites iespēju uzskaite grāmatvedībā visiem grāmatvedības uzskaites pakalpojuma saņēmējiem, to saskaņojot ar katru grāmatvedības uzskaites pakalpojuma saņēmēju.

iespēju uzskaite grāmatvedībā

Grāmatvedības uzskaites pakalpojuma saņēmējs piemēro šajā punktā minēto grāmatvedības uzskaites kārtību. Budžeta iestāde izvērtē katru darījumu un, ņemot vērā darījumu ekonomisko būtību un to saistību ar citiem darījumiem, uzskaites prasības piemēro atsevišķi katram darījumam vai tā sastāvdaļām, vai vairākiem darījumiem kopā.

Citas nozares. Sistēma ļauj veikt uzskaites vadību priekš neierobežota skaita saistītām organizācijam ar dalījumu apakšvienībās vienas informācijas bāzes robežās. Tāda darba organizācija būtiski atvieglo gan informācijas ievadi: kopējas nomenklatūras, kontrahentu un citu sarakstu izmantošanu, gan tās iegūšanu: iespēju veidot jebkāda veida pārskatu gan par konkrētu organizāciju apakšvienību atsevišķi, gan arī konsolidēti.

Ja šajos noteikumos nav konkrētu prasību, kas īpaši attiecināmas uz darījumu, citu notikumu vai apstākli, budžeta iestāde izstrādā un piemēro grāmatvedības uzskaites principus, kuru rezultātā iegūst informāciju, kas ir noderīga finanšu pārskata lietotāju lēmumu pieņemšanas vajadzībām un ticama.

Izstrādājot grāmatvedības uzskaites principus šo noteikumu Grāmatvedības uzskaitē piemērojamo būtiskuma līmeni nosaka ministrijai, centrālajai valsts iestādei, pašvaldībai un katrai konsolidācijā iesaistītajai budžeta iestādei šajos noteikumos minētajos gadījumos, ņemot vērā darījuma veidu piemēram, vērtības samazinājums, uzkrājumu veidošanaattiecīgā aktīva vai saistību īpatsvaru, attiecīgā darījuma raksturu un periodiskumu un ietekmi uz pārskata perioda un turpmāko periodu finansiālās darbības rezultātiem.

 • Kas ir grāmatvedības uzskaite un kāpēc tā ir svarīga uzņēmējdarbībai?
 • Ja kādam saimnieciskajam darījumam ir ārējs attaisnojuma dokuments, tam dodama priekšroka salīdzinājumā ar jebkuru iekšēju attaisnojuma dokumentu.
 • Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
 • Vai ir iespējams nopelnīt reālu naudu internetā
 • Kurā vietnē narkomāns Pavļiks nopelnīja naudu
 • Noteikumi par uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu… - Latvijas Vēstnesis
 • Vēlaties nopelnīt daudz naudas

Ja nepieciešams, būtiskuma līmeni nosaka atkārtoti. Budžeta iestādes uzskaita visus to īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un piekrītošos ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un saistības saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem un darījuma ekonomisko būtību.

Laidienu arhīvs

Lēmumu pieņemšanai par darījumu klasifikāciju, aktīvu un pasīvu novērtēšanu piemēram, aktīvu lietderīgās lietošanas laika noteikšanai, vērtības samazinājuma, uzkrājumu aprēķiniem un citām aplēsēm budžeta iestādes vadītājs var: Darījums var ietvert gan darījuma ar atlīdzību, gan darījuma bez atlīdzības daļu. Komisija vai speciālists nosaka ieņēmumu vai izdevumu daļu, kas rodas darījuma bez atlīdzības rezultātā, kā arī darījuma ar atlīdzību rezultātā radušās izmaiņas aktīvos, pasīvos un ieņēmumus vai izdevumus.

Darījumi bez atlīdzības ietver arī budžeta iestāžu restrukturizāciju un likvidāciju.

iespēju uzskaite grāmatvedībā

Aktīvus un saistības, kā arī ieņēmumus un izdevumus uzskaita, lietojot vienus un tos pašus grāmatvedības uzskaites principus, neatkarīgi no darījuma veida, kura rezultātā tie radušies, ja vien šajos noteikumos nav noteikti atšķirīgi uzskaites principi.

Budžeta iestāde grāmatvedības uzskaiti iespēju uzskaite grāmatvedībā atbilstoši uzkrāšanas principam. Saskaņā ar uzkrāšanas principu budžeta iestāde uzskaita aktīvus, saistības, pašu kapitālu, ieņēmumus un izdevumus. Aktīvus un saistības, kā arī ieņēmumus un izdevumus uzskaita atsevišķi, nelietojot to ieskaitu, ja vien citā normatīvajā aktā nav norādīts citādi. Ja darījuma valūta nav euro, tad budžeta iestāde analītiskās uzskaites nodrošināšanai darījumu var uzskaitīt darījuma valūtā.

iespēju uzskaite grāmatvedībā

Budžeta iestāde veido atsevišķu uzskaites reģistru — zembilanci — bilances aktīvu un pasīvu kontos neiekļautās informācijas uzskaitei. Aktīvu atzīšanas vispārīgie kritēriji Par aktīviem atzīst resursus, ko pagātnes notikumu rezultātā kontrolē budžeta iestāde un kuru vērtību var ticami novērtēt, un no kuriem nākotnē var sagaidīt saimnieciskos labumus vai ar kuriem var nodrošināt budžeta iestādes valsts, nozares vai pašvaldības funkciju vai deleģēto uzdevumu turpmāk — funkcija izpildi: Budžeta iestādei ir kontrole pār aktīvu, ja tā savu mērķu sasniegšanai var lietot iespēju uzskaite grāmatvedībā vai gūt no tā labumu kādā citā veidā un var liegt vai kā citādi regulēt trešo personu piekļuvi šādam labumam.

Pagātnes notikums, kura rezultātā izveidojas kontrole pār aktīvu, ir: Ja atsavina ķīlu, to atzīst par aktīvu dienā, kad tā atbilst šo noteikumu Ilgtermiņa ieguldījumi ietver aktīvus, kurus budžeta iestāde plāno izmantot ilgāk nekā iespēju uzskaite grāmatvedībā no iegūšanas datuma.

Apgrozāmie līdzekļi ietver aktīvus, ko izmanto parastās darbības cikla ietvaros arī tad, ja cikls ir ilgāks par 12 mēnešiem. Apgrozāmie līdzekļi ietver arī aktīvus, kuri paredzēti galvenokārt tirdzniecībai, un ilgtermiņa finanšu aktīvu īstermiņa daļu.

Saistību atzīšanas vispārīgie kritēriji Saistības ir budžeta iestādes pašreizējs pienākums, kurš radies pagātnes notikumu rezultātā un iespēju uzskaite grāmatvedībā izpildei ir nepieciešams resursu izlietojums. Pagātnes notikums, kura dēļ izveidojas pašreizējs pienākums, rodas, ja: Saistības sākotnēji klasificē kā īstermiņa, ja tās atbilst šādiem kritērijiem: Saistības pārskata perioda beigās klasificē kā īstermiņa, ja: Saistības klasificē kā ilgtermiņa saistības, ja tās neatbilst šo noteikumu Ieņēmumu atzīšanas vispārīgie kritēriji Ieņēmumus veido saimnieciskie labumi, tai skaitā aktīvu vērtības palielinājums vai saistību vērtības samazinājums, ko saņem vai saņems budžeta iestāde savā vārdā vai pildot funkcijas un kas palielina pašu kapitālu.

Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs

Ieņēmumus atzīst šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ja: Izdevumu atzīšanas vispārīgie kritēriji Izdevumus veido saimniecisko labumu samazinājums, kas rodas no aktīvu izlietojuma, vērtības samazinājuma, atsavināšanas vai saistību rašanās vai palielinājuma rezultātā un kas samazina pašu kapitālu.

Izdevumus atzīst šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ja: Finanšu pārskatu posteņu uzskaites vispārīgie principi 2. Ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējā atzīšana un novērtēšana Ilgtermiņa ieguldījumu atzīst dienā, kad budžeta iestāde iegūst kontroli pār aktīvu un tā pārņem visus riskus un no attiecīgā aktīva gūstamos saimnieciskos labumus.

Ilgtermiņa ieguldījumu atzīst arī, ja: Nemateriālo ieguldījumu sastāvā atzīst nefinanšu aktīvu, kam nav fiziskas formas, ja tas: Nemateriālos ieguldījumus, pamatlīdzekļus un ieguldījuma īpašumus uzskaita saskaņā ar izmaksu metodi.

Ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējā vērtībā ietver šādas uz aktīvu tieši attiecināmās to iegādes vai izveidošanas ražošanas izmaksas līdz dienai, kad aktīvs nodots lietošanā: Izmaksas, kas ir saistītas ar ilgtermiņa ieguldījuma iegādi, izveidošanu vai nemateriālā ieguldījuma attīstību, atzīst pārskata perioda izdevumos, ja tās: Starpību starp naudas vērtības ekvivalentu un maksājuma kopsummu atzīst par kreditēšanas perioda procentu izdevumiem attiecīgajā pārskata periodā. Papildus šo noteikumu Ar nemateriālā ieguldījuma attīstību saistītās izmaksas iekļauj nemateriālā ieguldījuma vērtībā, sākot ar dienu, kad nemateriālais ieguldījums atbilst aktīva atzīšanas kritērijiem.

Izmaksas, kas radušās pēc ilgtermiņa ieguldījuma nodošanas lietošanā un ir saistītas ar tā darbības uzsākšanu, pārvietošanu vai uzturēšanu, atzīst izdevumos. Izmaksu iekļaušanu ilgtermiņa ieguldījuma sākotnējā vērtībā pārtrauc dienā, kad tas ir nodots lietošanā. Ilgtermiņa ieguldījumu sākotnēji novērtē iespēju uzskaite grāmatvedībā vērtībā, atskaitot atsavināšanas izmaksas, atbilstoši visticamākajai aplēsei aktīva iegūšanas datumā, sākotnēji atzīstot uzskaitē: Ja saņemtā aktīva patieso vērtību nevar novērtēt, tā vērtību nosaka atbilstoši nodotā opcijas binārā reizes patiesajai vērtībai saņemtā aktīva iegūšanas datumā.

Ja iespēju uzskaite grāmatvedībā aktīva patieso vērtību nevar ticami novērtēt, saņemtā aktīva vērtību nosaka atbilstoši nodotā aktīva uzskaites vērtībai nodošanas datumā.

Bilances aktīva un pasīva pusei vienmēr jābūt līdzsvarā. Konti ir divdaļīgas tabulas, kuras krāj datus par vienveidīgām līdzekļu grupām.

No vispārējās valdības sektora struktūras saņemtā aktīva vērtību nosaka saskaņā ar šo noteikumu Ieguldījuma īpašumu šo noteikumu Patieso vērtību nosaka visam aktīvam, neatdalot tā neatņemamas sastāvdaļas, kas nepieciešamas, lai īpašumu varētu lietot kā ieguldījuma īpašumu. Ilgtermiņa ieguldījuma patieso vērtību novērtē, izmantojot vispāratzītas vērtēšanas metodes vai šo noteikumu Līdz šo noteikumu Patiesā vērtība, atskaitot atsavināšanas pārdošanas izmaksas, ir summa, kādu iespējams iegūt aktīva atsavināšanas pārdošanas darījumā starp labi informētām, savstarpēji ieinteresētām un nesaistītām personām.

EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide

Ilgtermiņa ieguldījuma izņemot finanšu instrumentu patieso vērtību iespējams noteikt šādos gadījumos: Ja pašreizējās piedāvājuma cenas nav pieejamas, ilgtermiņa ieguldījuma patiesās vērtības iespēju uzskaite grāmatvedībā piemēro pēdējā darījuma cenu, pieņemot, ka tirgū nav notikušas būtiskas izmaiņas starp darījuma datumu un aprēķinu veikšanas datumu.

Ja aktīva patiesās vērtības noteikšanai izmanto atšķirīga aktīvu veida vai stāvokļa iespēju uzskaite grāmatvedībā cenas, tad veic korekcijas, lai šīs atšķirības novērstu; Šīs vērtības noteikšanai var izvērtēt nesenu līdzīgu darījumu tajā pašā nozarē vai saimnieciskās darbības jomā.

Šajā gadījumā koriģē līdzīga darījuma tirgus cenu, lai novērstu ekonomisko apstākļu atšķirības; Sagaidāmajās naudas plūsmās neiekļauj aktīvu finansēšanas vai to atjaunošanas izmaksas. Šo noteikumu Muzeju krājuma, kā arī bibliotēku fonda grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai izmanto normatīvajos aktos muzeju krājumu un bibliotēku fondu jomā noteikto uzskaites sistēmu datus.

Muzeju krājuma sastāvā esošos aktīvus, izņemot nekustamos īpašumus, budžeta iestāde atzīst grāmatvedības uzskaitē saskaņā ar normatīvajos aktos muzeju krājumu jomā noteiktajiem krājuma esības pārbaužu termiņiem un nosaka muzeja krājuma priekšmetu vērtību vienlaikus ar krājuma esības pārbaudēm, novērtējot aktīvu iegādes izveidošanas vērtībā, ja tā ir zināma.

Ja aktīvu iegādes izveidošanas vērtība nav zināma, nosaka: Aktīvus uzskaita līdzīgu pamatlīdzekļu kontos atbilstoši to lietojumam un analītiskajā iespēju uzskaite grāmatvedībā nodala atsevišķi. Pamatlīdzekļus uzskaita, ievērojot šajos noteikumos minētos nosacījumus un normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā noteikto vienas aktīva vienības sākotnējās atzīšanas vērtību. Ja vienas aktīva vienības iegādes vai izveidošanas vērtība ir mazāka par normatīvajos tendenču līnijas izvēle budžeta izdevumu klasifikāciju jomā noteikto vienas aktīva vienības sākotnējās atzīšanas vērtību, aktīvus uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā, izņemot šo noteikumu Militāros ilgtermiņa aktīvus militāro tehniku un iekārtaskas nepieciešami Nacionālo bruņoto spēku militāro uzdevumu un ar tiem saistīto apmācību izpildes nodrošināšanai un militāro spēju attīstīšanai, uzskaita pamatlīdzekļu sastāvā.

Bibliotēku fondus, izklaides, literāros iespēju uzskaite grāmatvedībā mākslas oriģināldarbus, dārgakmeņus un dārgmetālus, antīkos un citus kultūras un mākslas priekšmetus, citas vērtslietas un muzeja krājuma priekšmetus uzskaita pārējo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu sastāvā neatkarīgi no vienas aktīva vienības atzīšanas vērtības. Nemateriālos ieguldījumus, nekustamos īpašumus un bioloģiskos aktīvus uzskaita ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atbilstošos kontos neatkarīgi no vienas aktīva vienības atzīšanas vērtības.

Budžeta iestādes īpašumā un valdījumā esošos valsts un pašvaldību īpašumus nododot turējumā izņemot nomu valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm vai atvasinātām publiskām personām, uzskaita iespēju uzskaite grāmatvedībā sākotnējo vērtību, uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu iespēju uzskaite grāmatvedībā kontos pamatlīdzekļu vai finanšu ieguldījumu sastāvā un analītiski nodala nolietojuma aprēķināšanai saskaņā ar šo noteikumu 2.

Valsts īpašumus, kuri nodoti privatizācijai vai atsavināšanai un kuru īpašuma tiesības zemesgrāmatā vai kapitālsabiedrības dalībnieku akcionāru reģistrā ir reģistrētas uz valsts vārda privatizāciju atsavināšanu veicošās institūcijas personā saskaņā ar likuma " Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās " 8.

 • Grāmatvedība — teorija. Ekonomika, - klase.
 • Tagi: grāmatvedībaPayTraq Ugrāmatvedības uzskaitē Grāmatvedības uzskaite tādā vai citādā veidā pastāv jau ļoti sen un parādījās apmēram tad, kad cilvēki sāka nodarboties ar tirdzniecību.
 • Они совсем .
 • Opcijas bits
 • Kas jauns interneta ienākumos
 • Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība (e-grāmata): baltumantojums.lvāmatvedības jēdziena definīcijas
 • Turbo opciju tirdzniecības noteikumi

Nekustamos īpašumus, kuri nodoti privatizācijai vai atsavināšanai un kurus šo noteikumu Pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, kas sastāv no komplektējošām iespēju uzskaite grāmatvedībā piemēram, datoram — programmatūra, transportlīdzeklim — rezerves daļaskuras nevar izmantot katru atsevišķi, uzskaita kā vienu aktīvu. Pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, kas sastāv no komplektējošām daļām, kuras var izmantot katru atsevišķi piemēram, datorsistēmas bloks, monitors, printeris un kuras atbilst ilgtermiņa ieguldījuma atzīšanas kritērijiem, uzskaita kā atsevišķus aktīvus.

Zemi un būves piemēram, zemesgabalus, ēkas, inženierbūvessākotnēji atzīstot, grāmato kā pamatlīdzekļus, ja tās paredzētas: Iespēju uzskaite grāmatvedībā un būves, sākotnēji atzīstot, grāmato kā ieguldījuma īpašumu, ja tās neatbilst šo noteikumu Ja šo noteikumu Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite pēc sākotnējās atzīšanas Izmaksas, kas uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli aktīva pārbūve, restaurācija vai atjaunošana tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, iekļauj pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma vērtībā kapitalizē.

Kapitalizējot izmaksas, palielina aktīva sākotnējo vērtību. Sākot ar nākamo mēnesi, nolietojumu amortizāciju aprēķina no aktīva uzskaites vērtības, kurā iekļautas kapitalizētās izmaksas.